Noodkreet 83 jarige: dreigende huisuitzetting

Gepubliceerd 18 juli 2023 07:00 uur. Tekst: Albert Holtland. Foto's: Piet Bergstra

KAMPEN – Op woensdag 12 juli ontving de fractie van Hart voor Kampen een noodkreet van een 83-jarige inwoner van IJsselmuiden. De gemeente dreigt hem, zijn vrouw en buren verderop, met huisuitzetting. Op 9 september a.s. moeten zij hun (bedrijfs)woning aan de Hoge Bomen in IJsselmuiden verlaten. Hart voor Kampen wilde hier tijdens de laatste raadsvergadering aandacht voor vragen om het beleid aan te passen. Zowel de burgemeester al de gemeenteraad weigerden dit echter in behandeling te nemen.

 

Aan de Hoge Bomen in IJsselmuiden zijn midden jaren 80 van de vorige eeuw negen bedrijfsgebouwen met bovenwoning gebouwd. Er bleek weinig belangstelling voor te bestaan en de woningen bleven lang leeg staan. De toenmalige gemeente IJsselmuiden stond toe dat de woningen en bedrijven losgekoppeld werden en de bovenwoningen werden door “burgers” bewoond, zonder dat er een binding met het onderliggende bedrijf was.

 

De woningen werden ook kadastraal afgesplitst en “los” verkocht als maisonnettes. Een van de huidige bewoners -een 83-jarig echtpaar- kocht de woning 30 jaar terug en heeft er al die tijd met veel plezier gewoond. In de splitsingsakte staat 'woning' vermeld. Nergens is uit op te maken dat het om een bedrijfswoning zou gaan. 

 

Sportschool

Afgelopen voorjaar werd duidelijk dat een eerder aan de Blekerij gevestigde sportschool tijdelijk onderdak zou krijgen in een van de bedrijfshallen. De sportschool moest verhuizen vanwege saneringswerken aan de Blekerijweg. Het bestemmingsplan liet dat echter niet toe. De gemeente Kampen creëerde een tijdelijke gedoogsituatie. Het echtpaar en de buren dienden een zienswijze in tegen het gemeentelijk besluit. Zij wilden graag dat het fiets- en parkeren goed geregeld zou worden. Dat werd afgewezen en daarmee was voor hen de kous af. Zou je denken.

 

Holtland: "De eigenaar van de ruimte waar de tijdelijke sportschool in komt wist schijnbaar wel dat het om een bedrijfswoning ging. Dus diende hij op zijn beurt een handhavingsverzoek in tegen twee van de negen maisonnettes. De gemeente pakte dit handhavingsverzoek direct op en schreef de twee bewoners aan. De gemeente pakte dit handhavingsverzoek direct op en schreef de twee bewoners aan. Alleen deze twee bewoners. De andere zeven maisonnettes werden ongemoeid gelaten, terwijl dat eenzelfde situatie is. De twee echtparen werden gesommeerd de woning te verlaten. Uitzetting staat op de agenda voor 9 september a.s. Er hangt hen een dwangsom van 20.000 euro per persoon boven het hoofd." 


Op vakantie en op cursus


Ambtenaren niet bereikbaar

Een van de bewoners wendde zich ten einde raad tot Hart voor Kampen om deze problematiek aan de kaak te stellen. Zij vroegen of de gemeenteraad iets voor hen zou kunnen betekenen. Commissielid Albert Holtland: "Ik trok onmiddellijk aan de bel bij de gemeente Kampen. Maar de ambtenaren bleken niet bereikbaar, op vakantie, in overleg of op cursus. De chef van de afdeling nam aanvankelijk de telefoon niet. Later die middag werd ik teruggebeld. De tijd, om vragen te kunnen indienen (12.00 uur), was in middels verstreken.  Dus moest ik op een andere manier de dreigende huisuitzetting aan de kaak te stellen."

 

Op donderdag 13 juli was de laatste raadsvergadering voor het reces en dus ook de laatste raadsvergadering voor de dreigende uitzetting van 9 september. Tijdens het vragenhalfuurtje wilde Hart voor Kampen wilde vragen stellen om het beleid ten aanzien van het bewonen van een voormalige bedrijfswoning en recreatiewoningen aan de kaak te stellen. De bedoeling was om dit onderwerp te laten verwijzen naar de raadscommissie zodat er beleid gemaakt kon worden. 

 

Individuele belangenbehartiging

De vragen werden niet toegelaten door de burgemeester, voorzitter van de raad. Hij was van mening dat het te veel zou lijken op “individuele belangenbehartiging”. Met andere woorden, Hart voor Kampen mocht geen aandacht vragen voor dreigende huisuitzetting van een 83-jarige inwoner die 30 jaar op hetzelfde adres woont en hun buren, omdat de vraagstelling terug te herleiden zou zijn tot het specifieke geval(len)! Hart voor Kampen is van mening dat we juist daarom ook in de gemeenteraad zitten. 

 

Voor de fractie was er nog een andere mogelijkheid om de zaak aan te kaarten. Dat was het indienen van een “motie vreemd aan de orde van de dag”. Er werd een motie opgesteld en ingediend met de vraag of de raad bereid was deze problematiek te verwijzen naar de commissie en het college op te dragen de dreigende huisuitzettingen op te schorten.


ChristenUnie: niet behandelen


'Gemeente maakte een fout'

Aan het einde van de vergadering stond de motie op de agenda. Maar de ChristenUnie kwam met het advies om deze motie niet in behandeling te nemen. Die oproep werd door alle andere partijen gesteund. De noodkreet vond dus geen gehoor bij het college of de raad. De dreigende huisuitzetting staat dus gepland voor 9 september. De bewoners worden op deze manier gedwongen een voorlopige voorziening aan te vragen bij de bestuursrechter in Zwolle. Daarvoor zullen ze een advocaat moeten inschakelen en hoge kosten moeten maken.

 

Albert Holtland: "Door de toenmalige gemeente IJsselmuiden werd een fout gemaakt. Er werd wel toestemming gegeven voor het loskoppelen van de bedrijven en de woningen, maar het bestemmingsplan werd niet aangepast. Dat is geen probleem en kan alsnog. De gemeente heeft wel een plicht om bij een handhavingsverzoek eerst het een en ander te onderzoeken. Wat is de situatie en vraagt die om onmiddellijke actie? Is er sprake van dreiging van gevaar of is de situatie wel vergunbaar?"

 

Meten met twee maten

Als de gemeente dit juist had toegepast was er niets aan de hand geweest. Dan had de gemeente de tijd kunnen nemen om te onderzoeken op welke wijze deze situatie vergunbaar gemaakt zou kunnen worden. Dat heeft de gemeente Kampen immers het afgelopen jaren wel gedaan bij vrijgekomen bedrijfswoningen in de Koekkoek. Daar werden 34 woningen omgeturnd tot plattelandswoning. Maar ook bij 14 woonarken in het Ganzendiep die een bestemmingsplanwijziging kregen van recreatiewoning in burgerwoning. 

 

Nu gaat de gemeente er echter met de “botte bijl” in. De gemeenteraad was al met haar gedachten bij het reces en weigerde hier aandacht aan te schenken. "Hart voor Kampen zal nu schriftelijke vragen indienen over deze gang van zaken en alle bewoners blijven steunen om de dreigende uitzetting te voorkomen", aldus Holtland.