IJsselkogge: een fundament ontbreekt

Gepubliceerd 20 juli 2023 08:35 uur. Tekst en foto's: Piet Bergstra

De raad boog zich tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces over een locatiekeuze voor de IJsselkogge: de Koggewerf en de coaster. De raad ging akkoord met het voorgestelde onderzoek. Hart voor Kampen stemde als enige partij tegen en vindt de keuze van de raad onbegrijpelijk: “We gaan eerst bouwen en kijken later wel naar een fundament”.

 

Op de vraag van Hart voor Kampen aan alle partijen in de raad hoe zij denken het parkeren aan te willen pakken of garant te kunnen staan voor de continuïteit van de organisatie bleef het opvallend stil. Niemand reageerde. Maar het zijn wel cruciale voorwaarden die de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de eigenaar van de IJsselkogge, heeft gesteld. Die voorwaarden zijn het fundament voor een definitieve locatiekeuze.

Koggewerf
Koggewerf

 

Hopeloos verdeeld

Voor de zoveelste keer boog de raad zich over de IJsselkogge. De raad is hopeloos verdeeld. SGP is tegen de komst. Dat is in ieder geval duidelijk. Voor de ChristenUnie bv. ligt het iets anders; zij vindt het prima dat de IJsselkogge naar Kampen komt maar ‘niet tegen elke prijs’. Welke prijs dat is, wordt maar niet duidelijk. Uiteindelijk besloot de raad om mee te gaan met de voorgestelde locatiekeuze (koggewerf/coaster) en verder onderzoek NS-station. Hart voor Kampen stemde als enige partij tegen en ziet niets in deze locaties. Daar heeft de partij drie redenen voor, namelijk de garanties voor de continuïteit van de organisatie, het parkeren voor de bezoekers en het buitendijkse bouwen.

 

De eigenaar van de IJsselkogge is de RCE. Voor de plannen van de IJsselkogge in de voorgestelde coaster, is de RCE op voorhand uiterst kritisch. Zij schrijft: “Wanneer een kostbaar object als de IJsselkogge in bruikleen wordt gegeven, is het van belang dat we weten dat de organisatie daarachter garanties kan bieden voor continuïteit. Het is een doemscenario dat er straks een failliete coaster-attractie voor de kant ligt en het Rijk ad-hoc een plan moet bedenken om alsnog een goed onderkomen voor het wrak te vinden.”

 

Uitstervend ras

Nu zou je denken dat je eerst op zoek gaat om die garanties voor de continuïteit zeker te stellen en pas dan de plannen verder gaat uitwerken. Hart voor Kampen vroeg er nadrukkelijk aandacht voor. Maar niets is logisch wat de IJsselkogge betreft. De gemeenteraad gaat dit zorgvuldig uit de weg. Door het niet te benoemen, wil niet zeggen dat het niet bestaat.

 

Piet Bergstra: “Clubs klagen steen en been omdat ze onvoldoende mensen kunnen vinden die bereid zijn te helpen. Evenementen worden afgelast door een gebrek aan vrijwilligers. Een sportvereniging of school wil nog wel. Stichting Stadsherstel kon niet meer in vervanging van het bestuur voorzien en heft zich op. Er waren immers geen opvolgers. De vrijwilliger dreigt een uitstervend ras te worden. En een IJsselkogge is wel van een andere orde dan een vereniging. Er zijn geen garanties te geven voor de continuïteit. Dat kan de organisatie ook niet.  Toen ik de andere partijen in de raad vroeg naar die garanties bleef het stil”. 

Parkeergarage Buitenhaven
Parkeergarage Buitenhaven

 

Parkeren

Een ander probleem dat de raad zorgvuldig uit de weg gaat is het parkeren. In het raadsvoorstel komt het woord parkeren niet voor. Uit een onderzoek uit 2023 blijkt dat in de binnenstad in de toekomst alleen nog een restcapaciteit voor parkeren op dinsdag overdag is. De bezettingsgraad overschrijdt in de toekomst de 85% op bijna alle momenten van de week (de avonden en de zondagen). Tot zelfs boven de 100% in de binnenstad.

 

Het tekort aan parkeerplaatsen bedraagt in de toekomst ongeveer 200 parkeerplaatsen. Dit betekent dat de binnenstad en de parkeermagneten dan zo goed als vol staan. Maar over parkeren wordt met geen woord gerept in het raadsvoorstel. De raad heeft geen idee hoe het parkeren bij een IJsselkogge aan te pakken. 

 

Hart voor Kampen vraagt er elke keer aandacht voor maar is een roepende in de woestijn. Piet Bergstra: “Je kunt parkeren niet los zien van een locatiekeuze voor de IJsselkogge. Of het nu gaat om de werf of het station. Er zullen mensen met de auto komen. Zelfs als de IJsselkogge in het NS-station komt te staan. Waar moeten die mensen parkeren is dan de vraag?”

 

De wethouder Boddeus (parkeren) geeft aan dat er eind dit jaar over gepraat gaat worden. Wijkwethouder Van der Sluis ziet geen problemen. In De Stentor zegt hij: “Die extra drukte die de IJsselkogge met zich meebrengt, zal wel meevallen. Overdag heb je er nog veel plek, ’s avonds parkeren de bewoners er, maar overdag is het wel te doen”. Maar diezelfde wethouder gaf bij vaststelling van de Wijkvisie Brunnepe aan dat parkeren wel prio 1 heeft. Het wordt er allemaal niet duidelijker op. 

 

Wethouder verwacht geen problemen

Tenslotte het buitendijks bouwen. Naar aanleiding van vragen van Piet Bergstra, antwoordde wethouder Wonink geen problemen te verwachten bij het buitendijks bouwen van een exposeerruimte op de Koggewerf en op het Van Heutszplein. Daarbij wees hij o.a. op het feit dat de beoogde (sub)locaties aldaar niet in het stroomvoerend gebied van de IJssel liggen en gaf aan dat dit met Rijkswaterstaat en Waterschap besproken was. 

 

Maar in de stukken is geen enkele verwijzing te vinden naar contacten met Rijkswaterstaat en Waterschap. Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe heeft op grond van de Wet Open Overheid naar die stukken gevraagd. Wat we wel weten is dat de Gemeente Kampen zelf het risico van waterschade bij overstroming draagt bij alles wat buitendijks gebouwd wordt. Hart voor Kampen wacht eerst maar eens alle documenten af die de stichting heeft opgevraagd. We willen wel graag een compleet dossier en weten wat er is afgesproken met Rijkswaterstaat en het Waterschap. Voor de raad maakt dit alles niets uit.

 

Hart voor Kampen heeft aangegeven om na het zomerreces met een eigen plan te komen. Zij verwacht dat het de steun zal hebben van de RCE. Er zal worden voorzien in een goede organisatie en een oplossing bieden voor het parkeren.