Onderwijsinspectie: 'Leesvaardigheid holt achteruit'

Gepubliceerd 10 februari 2023 09:34 uur. Tekst: Piet Bergstra. Foto: Piet Bergstra en Pixabay

KAMPEN - De Onderwijsinspectie meldt dat nog maar de helft van de Nederlandse kinderen de minimale leesvaardigheid heeft om mee te doen in de maatschappij. Slechts de helft van de kinderen haalt aan het eind van het basisonderwijs niveau 2F, dat hiervoor nodig is. ‘Het staat er beroerd voor’, kopt RTL Nieuws. Hart voor Kampen wil weten hoe het met de kinderen in de gemeente Kampen is gesteld en ging op onderzoek.

 

De minimale vaardigheid om mee te kunnen komen in de maatschappij is niveau 2F. In het speciaal basisonderwijs bereikt zelfs maar 7 procent dit niveau. Op het niveau 1F begrijp je alleen simpele teksten die in je eigen belevingswereld liggen. Deze kinderen kunnen niet begrijpend lezen. Dus geen brieven van bijvoorbeeld een zorgverzekeraar of de gemeente. Hart voor Kampen wil weten hoe het eigenlijk gesteld is met de leesvaardigheid van de kinderen in Kampen en ging te rade bij de gemeente.

Christelijke basisschool De Regenboog te Wilsum
Christelijke basisschool De Regenboog te Wilsum

 

Gemeente Kampen: “Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, heeft de gemeente Kampen uitvraag gedaan bij Stichting Ook en Iris onderwijs. Uit deze uitvraag blijkt dat bijna alle kinderen eind groep 8 het niveau 1F behalen en ongeveer 70% van de leerlingen het niveau 2F/1S beheersen bij het verlaten van de basisschool. De gemeente Kampen voelt zich verantwoordelijk voor het stimuleren van de taal- en leesontwikkeling van kinderen. Daarom verleent gemeente Kampen subsidies ten behoeve van deze ontwikkeling.”

 

Vanuit het onderwijsachterstandenbeleid financiert de gemeente de voor- en vroegschoolse educatie in de peuteropvang. Ook verlenen zij subsidie aan de bibliotheek voor de voorschools- en gezinsaanpak, zoals bijvoorbeeld de Boekstartochtenden, de Voorleesexpress en Boekstart in de kinderopvang. Tenslotte levert de gemeente een bijdrage aan dBOS (de Bibliotheek op School): alle basisscholen beschikken over een bibliotheek in de school. Dit schooljaar wordt een start gemaakt met dBOS op het vmbo waarbij het Ichthus College en het Almere College samenwerken en er op het VIA een bibliotheek gerealiseerd zal worden.

 

Onderzoek toont aan dat 63% van alle Nederlandse 15-jarigen aangeeft alleen te lezen als het moet, en 42% van de leerlingen beschouwt lezen als tijdverspilling. Hoe kunnen we dan met die resterende 30% aan de slag gaan? Is het plaatsen van een bibliotheek op scholen dan wel een oplossing?

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

“Leerlingen worden aan het eind van groep 8 geacht ten minste niveau 1F te beheersen en idealiter niveau 2F/1S. Wanneer een kind dat niveau niet haalt, wil dat niet zeggen dat het kind niet begrijpend kan lezen. Het niveau 2F/1S is veelal weggelegd voor de leerling die meer aankan en wellicht zal uitstromen op havo/vwo”, aldus de gemeente.

 

Door kinderen veel te laten lezen, gaat hun leesniveau omhoog, wordt hun woordenschat vergroot en doen ze kennis van de wereld op. Het (voor)lezen is erg belangrijk voor het leren begrijpen van teksten en dit wil de gemeente juist blijven stimuleren. Ook wil de gemeente kinderen leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De bibliotheek helpt basisscholen en middelbare scholen om deze doelen de bereiken.

 

De gemeente legt uit: “Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving. Dit alles wordt voor een deel gefinancierd vanuit onze OAB  (onderwijsachterstandenbeleid) middelen, vanuit landelijke subsidies en vanuit de NPO middelen (Nationaal Programma Onderwijs). Ook leveren de scholen een eigen financiële bijdrage hierin”.

 

“Deze investering is zeker geen weggegooid geld: de gemeente Kampen zet zich in voor een geletterde gemeente waarin iedereen de kans heeft zich te blijven ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij!”, besluit de gemeente.