Albert op de stoel van de wethouder

Gepubliceerd 15 mei  2023 10:08 uur. Tekst en foto: Piet Bergstra.

Als de wethouder het niet wil dan doen we het zelf. Nooit eerder schreef een raads- of commissielid een voorstel dat eigenlijk door het college van B&W geschreven had moeten worden. Tot nu toe. Omdat wethouder Wonink niet met een voorstel kwam hoe hij de problematiek rondom de burgerbewoning op Kampereiland zou aanpakken, schreef Albert Holtland, commissielid van Hart voor Kampen, met ambtelijke ondersteuning, zelf een voorstel. Dat is uniek en niet eerder voorgekomen in de Kamper politiek.

 

Wat was de aanleiding? In de commissievergadering Samenleven en Bestuur van 13 maart jl. werd het uitvoeringsplan ‘light’ Kampereiland opiniërend besproken. De fractie van Hart van Kampen vroeg in die vergadering aan de portefeuillehouder of hij uiterlijk in de raadsvergadering van april wilde komen met een collegevoorstel met een oplossing rondom de problematiek van de bewoning van burgerwoningen. Daarbij gaf commissielid Albert Holtland van Hart voor Kampen aan dat, als de portefeuillehouder niet met een voorstel zou komen, de fractie zélf een initiatiefraadsvoorstel zou schrijven. 

 

Geen oplossing 

De portefeuillehouder kwam niet met een voorstel en een oplossing maar met een brief over de stand van zaken betreffende het Kampereiland. Reden voor Hart voor Kampen om de griffie te vragen voor ambtelijke ondersteuning, zodat de partij zélf een voorstel kon schrijven en indienen. Het raadsvoorstel is klaar en ingediend. De griffie heeft het inmiddels in procedure gebracht. In het voorstel wordt de raad voorgesteld om de portefeuillehouder een aantal kaders mee te geven en in te brengen in een te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Stadserven N.V.:

 

Het gaat daarbij om drie punten:

1. De portefeuillehouder moet de rentmeester opdragen om nieuwe algemene opstalvoorwaarden op te stellen voor burgerbewoning op Kampereiland en daarin een nieuw voorstel op te nemen voor de berekening van de verschuldigde retributie en verschuldigde pacht; 

2. Er moet een zgn. “ingroeiplan” worden opgesteld zodat de invoering ervan geleidelijk kan plaatsvinden.

3. Tenslotte moet de rentmeester inzichtelijk maken wat de financiële consequenties zijn voor de Stadserven van de nieuwe opstalvoorwaarden (opstalrecht voor onbepaalde tijd) en de nieuwe methode van berekening van de retributie en de pachtvergoeding. 

 

Niet op de agenda

Bij de vaststelling van de commissieagenda kon het presidium het initiatiefraadsvoorstel niet op de komende commissieagenda van mei plaatsen omdat de regels dit niet toelaten. Albert: "Dat zou onnodig veel vertraging opleveren! Het water staat sommige mensen nu al aan de lippen. Bovendien is dit onderwerp niet nieuw. We zijn al sinds oktober vorig jaar met deze problemen bekend”

 

Omdat de commissie zelf haar agenda bepaald heeft Holtland nu alle commissieleden van de stukken opnieuw toegestuurd. Ook heeft hij boeren en andere belanghebbenden opgeroepen om vooral aanwezig te zijn tijdens de commissievergadering Bestuur en Samenleving. “Bij het agendapunt ‘Vaststelling van de agenda’ wil ik het initiatiefraadsvoorstel als agendapunt laten opnemen”, besluit Albert Holtland.