Partijprogramma 2022-2026

(alfabetisch per onderwerp)

 

Mis je een onderwerp waar wij ook aandacht aan moeten besteden? Laat het ons weten: info@hartvoorkampen.nl

 

Afvalstoffenbeleid

Het door ROVA aan de gemeente uitgekeerde dividend moet niet worden gevoegd bij de algemene middelen. Hart voor Kampen is van mening dat dit ten gunste van de inwoners moet komen, bijvoorbeeld bij de baten van de berekening van de afvalstoffenheffing.

Onze gemeente heeft het ophalen en verwerken van afvalstoffen uitbesteed aan het bedrijf ROVA. Zij is daarvan aandeelhouder dus dat moet geen enkel probleem zijn.

 

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie moet doelmatig zijn. Daarom is het goed dat regelmatig de inrichting tegen het licht te houden. Externe inhuur van ambtelijke capaciteit en deskundigheid moet wat ons betreft tot een minimum wordt beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door samenwerking met andere gemeenten. Dat moet alleen wordt aangegaan bij verhoging van kwaliteit van dienstverlening, verkleining van kwetsbaarheid van de gemeente en beheersbaarheid van de kosten.

 

Archeologie

Zie Erfgoed en archeologie

 

Armoede

Het voorkomen van armoede is prioriteit. Wij vinden dat het gemeentelijk beleid daarop gericht moet blijven. Ontstaan er armoedeproblemen dan moeten die zo snel mogelijk worden verholpen. Dan kan bijvoorbeeld door schuldhulpverlening.

Hart voor Kampen vindt dat de eigen verantwoordelijkheid daarbij voorop moet staan.

 

Bedrijventerreinen

Er gelden regionale afspraken voor de hoeveelheid aan te leggen bedrijfsterreinen. Wij vinden dat 'inbreiding' binnen bestaande bebouwing voorrang heeft boven uitbreiding aan de rand van de bebouwde kom. Het van het grootste belang om rekening te houden met de toename van extreem weer bij de ruimtelijke inrichting van de gemeente. 

 

Begroting

De gemeente Kampen heeft in de afgelopen periode een begin gemaakt met een voor iedereen eenvoudiger te begrijpen begroting. Dat vormt de hoofdzaak van het te voeren beleid. Het is gemaakt in voor onze inwoners. De begroting moet sluitend zijn. Als er weer bezuinigd moet worden, kan zal ook de gemeentelijke organisatie niet buiten schot kunnen blijven.

Het kritisch op peil houden van een goede uitvoerbaarheid en functionaliteit van onze gemeente is iets dat onze bijzondere aandacht heeft.

 

Biodiversiteit

Biodiversiteit is een term die we gebruiken om de rijkdom van de natuur aan te duiden. Het gaat daarbij om de grote verscheidenheid aan dieren, planten, leefgebieden en genen en al hun onderlinge relaties. Van bloemen en bijen, tot bacteriën en bossen. Biodiversiteit is de basis van ons bestaan.

Wij blijven ons sterk maken voor de biodiversiteit en zetten ons in om het project ‘Bloemen voor Bijen’ verder uit te breiden over de hele gemeente. Wij willen daar ook graag de scholen bij betrekken. Het betreft ook het kleinschalig, aanplanten van struiken, creëren van bloemenstroken en extra investeringen in erfbeplanting etc. Het stimuleren van biologische landbouw is daar onderdeel van.

Wij willen dat boeren daarbij geholpen en ondersteund worden.

 

Biomassacentrales

Hart voor Kampen is tegen het afgeven van nieuwe vergunningen voor biomassacentrales.

 

Buitenkernen en dorpen

Grafhorst,  's-Heerenbroek, Kampereiland, Kamperveen, Wilsum, Zalk, De Zande en Zuideinde hebben bij Hart voor Kampen bijzondere aandacht bij onder andere de woningbouw met name voor ouderen en starters. Dat is van belang met het oog op behoud van leefbaarheid en bestaande voorzieningen in deze dorpen.

 

Camera toezicht

De winkeliers in de binnenstad en ondernemers op bedrijventerreinen kunnen in het algemeen rekenen op snelle bijstand van de politie. Wij hebben geen problemen met het gebruik van tijdelijk bewaarde camerabeelden in risicogebieden. Deze camerabeelden spelen immers een steeds belangrijkere rol bij het oplossen en voorkomen van misdrijven.

Hart voor Kampen zal voorstellen het cameratoezicht uit te breiden. Maar ook dat het live uitkijken van de beelden in Kampen zelf onder te brengen. Daarmee kan er nog sneller worden gereageerd.

 

Circulair slopen en bouwen

Bij het ontmantelen (slopen) van gebouwen moet zo veel mogelijk materialen worden ‘geoogst’ voor hergebruik. Ook moet er meer gebruik gemaakt gaan worden van ‘teruggewonnen’ bouwstoffen zoals citumen (circulair bitumen), circulair beton en ander bouwmaterialen met een aantoonbaar lagere milieu-impact. Circulair beton zorgt voor minimaal 63% CO₂-reductie ten opzichte van traditioneel beton! Bewoners moeten direct betrokken worden bij plannen voor renovatie, sloop en herinrichting van hun wijk. Hart voor Kampen wil dat de gemeente de komende raadsperiode hierover afspraken gaat maken met slopers en bouwers.

 

Cliëntondersteuning

De professionele cliëntondersteuning moet zo onafhankelijke mogelijk blijven. Op die manier kan een zorg ontvangende inwoner zich kan laten bijstaan en daarbij zelf de regie houdt. Dat geldt ook in geval van langdurige zorg.

 

Dierenwelzijn

In onze gemeente wonen allerlei soorten dieren. Mensen hebben honden, katten en konijnen als huisdier en in het buitengebied leven koeien, paarden en kippen. Maar denk ook aan bijvoorbeeld geiten en cavia’s op een kinderboerderij. De meeste dieren, waaronder vogels en muizen, leven in het wild. Zelfs in stedelijke gemeenten.

Alle dieren verdienen onze zorg en aandacht. Dieren horen bij de samenleving. Waar mensen leven, zijn dieren en veel mensen beschouwen een huisdier als een volwaardig gezinslid. We hebben de plicht om goed voor ze te zorgen. De gemeente heeft daarbij een belangrijke rol: ze zijn op een aantal punten medeverantwoordelijk voor de dieren binnen hun grenzen en veel beleid is van invloed op het welzijn van dieren. Daarom is het belangrijk dat de gemeente aandacht besteedt aan dierenwelzijn en een diervriendelijk beleid opstelt.

Wij willen dat dierenwelzijn bij de gemeente een belangrijk aandachtspunt moet blijven.

 

Drugs dealen

Drugs is een enorm probleem in de gemeente Kampen. In het uitgaansleven is het gebruik van drugs eerder regel dan uitzondering. Drugs dealen moet in onze gemeente bestreden worden. Daarvoor kunnen aanvullende regels in de plaatselijke politieverordening worden opgenomen.

 

Economie

Wij zetten ons in voor persoonlijke welvaart, kwaliteit van leefomgeving en voldoende mogelijkheden voor ontspanning. Voor een kansrijke toekomst van de gemeente Kampen is duurzaam en vernieuwend ondernemerschap nodig.  Denk ook aan het slim omgaan met nieuwe energie. Nieuwe industrie moet een meerwaarde bieden voor onze gemeente, denk aan werkgelegenheid.

Vestiging van detailhandel mag wat Hart voor Kampen betreft zowel in de binnenstad als op bedrijvenparken worden gevestigd.

 

Energie en ondernemers

De gemeente zal voldoende faciliteiten moeten bieden. Niet alleen voor ondernemers maar ook voor particulieren om plannen voor duurzame energieopwekking te kunnen ontwikkelen. Bij vestiging van nieuwe bedrijven moet er speciale aandacht worden besteed aan duurzaamheid. Maar ook lokale werkgelegenheid is van belang.

Bij uitgifte van een kavel op het industrieterrein moet wat ons betreft voorrang worden gegeven aan bedrijven die circulair van opzet zijn en ondersteunend kunnen zijn voor gevestigde bedrijven.

 

Energie, nieuwe vormen

De keuze voor nieuwe energievormen moet gebaseerd zijn op goede argumenten. Uitgangspunt voor de keuze van andere energievormen is vermindering van de uitstoot van CO2 bij het verbranden van fossiele brandstoffen. Bij keuze voor energie uit wind en zon komt de duurzaamheid om de hoek kijken. Windmolenwieken en zonnepanelen zijn slecht te recyclen. Hart voor Kampen is voor kleine windmolens bij boerderijen en zonnepanelen op daken.

Voor de energietransitie geldt dat wij zien dat gemeente Kampen een eigen energiemaatschappij opricht waar ook andere inwoners in kunnen deelnemen. Op die manier kan er voldoende invloed worden uitgeoefend en kunnen opbrengsten terugvloeien naar de inwoners. 

 

Erfgoed en archeologie

Kampen is rijk aan zichtbaar bovengronds erfgoed. Maar ook aan ondergrondse sporen uit het verleden. Wij realiseren ons dat niet elk oud pand kan worden bewaard. Het is wel van belang dat een uitgekiende selectie wordt behouden en beschermd. Niet alleen  gebouwen maar ook landschappelijke elementen als dijken en terpen zijn het behouden waard.

Hart voor Kampen wil dat bijzondere gevonden sporen blijvend worden getoond zodat het met de inwoners en toeristen kan worden gedeeld. De afdeling archeologie moet om die reden voor onze gemeente behouden te blijven.

 

Evenementen

Evenementen, die aantoonbaar een meerwaarde voor de samenleving zijn, moeten een subsidie krijgen die op zijn minst gelijk is aan de gemeentelijke rekening voor eventuele ambtelijke inzet. Ook willen wij dat er een einde komt aan het gebruik van de plastic bekers en ander afval.

Wij zijn voorstander van herbruikbare drinkbekers.

 

Handhaving

De vraag naar veiligheid in de samenleving is onverminderd groot. Boa’s zijn net als de politie vaak een eerste aanspreekpunt en komen soms in heftige situaties terecht. Een aantal belangrijke taken zijn de handhaving van de APV en de handhaving van parkeerovertredingen. Zij moeten hun werk goed en veilig kunnen doen. Als er nieuwe beleidsregels worden vastgesteld moet de handhaving van die regels ook geregeld zijn.

Hart voor Kampen vindt dat er meer geld moet worden vrijgemaakt voor handhaving.

 

 

Gezinnen, ondersteuning

Iedereen wil graag een goed gezinsleven. Soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld door problemen met de opvoeding. Of met gezondheid of geld. Dan is het goed dat je ondersteuning kunt krijgen voor jou en je gezin. Je wordt dan geholpen om zelf meer grip te krijgen op problemen waar je als gezin tegen aan lopen.

 

Het aanbod opvoedingsondersteuning moet voor alle ouders even laagdrempelig zijn. De gemeente zorgt ervoor dat een voorziening als Centrum voor Jeugd en Gezin haar diensten op verantwoorde manier kan (blijven) uitvoeren. Hart voor Kampen ondersteunt dat van harte.


Inclusie

Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking. Vaak hoor je ook de term inclusieve of gevarieerde samenleving. Een samenleving waar iedereen kan meedoen.

Iedereen heeft recht om ongehinderd aan de samenleving deel te nemen, ongeacht geaardheid, levensbeschouwing of gekozen(wettelijk geoorloofde) levensstijl. Het anders zijn dan de meeste anderen kan in veel gevallen wel een beperking betekenen.

 

Wij blijven ons inzetten voor onze mindervalide inwoners.

 

IJsselkogge

Hart voor Kampen is voorstander van de terugkomst van de IJsselkogge. Maar dan wel in een beleefmuseum zodat het hele verhaal van de kogge kan worden verteld. Daar is waarschijnlijk geen meerderheid voor te vinden. Daarom vinden een andere aanvaardbare optie de IJsselkogge op een ponton, bij de Koggewerf. Dit is bovendien ook een flexibele manier van exposeren. Zo kan het bv. in de zomer worden geplaatst voor het Van Heutszplein en in de winter bij de Koggewerf. Maar het zou ook tijdelijk naar een andere stad kunnen, bv. tijdens Hanzedagen.

 

Jeugdzorg

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg. De gemeenten zouden jeugdzorg dichterbij, efficiënter en uiteindelijk ook goedkoper gaan regelen. Het tegenovergestelde gebeurde: het aantal zorgaanbieders is gestegen van 120 in 2014, naar zo’n 6.000 nu. En inmiddels ontvangt één op de tien Nederlandse kinderen een vorm van jeugdzorg. Kleinschaligheid dé toekomst is van de jeugdzorg. De afgelopen tien jaar is het aantal gezinshuizen dan ook explosief gegroeid. 

Zorgcowboys maken gretig misbruik van de jeugdzorgpot. Dit gaat ten koste van de degene die de zorg nodig heeft. Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) is het regionale samenwerkingsverband van de elf gemeenten in de regio IJsselland als het gaat om de uitvoering van de taken uit de Jeugdwet. Inkoop en contractmanagement zijn van enorm belang. Daarmee kunnen zorgverleners die niet aan de eisen voldoen, worden verwijderd.

 

Wij pleiten dan ook voor hoge eisen en een harde aanpak. Bovendien zal Hart voor Kampen aandacht blijven vragen voor de misbruik.

 

Kampereiland

Hart voor Kampen is voorstander van een andere wijze van beheer van ons prachtige Kampereiland. Wij willen meer in het besturen van de Stadserven door een ambtelijk directeur met rechtstreekse verantwoording naar college en gemeenteraad. De pachtregeling heeft daarom onze bijzondere aandacht.

 

Koekoekspolder

De Koekoekspolder is een prachtig tuinbouwgebied. Na de Tweede Wereldoorlog werd het aangewezen als tuinbouwgebied. Sindsdien nemen de kassen ca. 600 ha in beslag. De Koekoekspolder is daarmee een van grootste tuinbouwgebieden in Nederland. Er zijn heel veel familiebedrijven te vinden. Maar ook ondernemers 'van buitenaf' weten hun weg naar de Koekoekspolder te vinden.

 

Wij vinden het belangrijk dat de bedrijven in de Koekoekspolder verduurzamen. Denk aan de toepassing van aardwarmte. 

 

Kunst en cultuur

Kunst is de bewuste creatie van iets moois of betekenisvols met behulp van vaardigheid en verbeelding. Denk daarbij  aan schilderen, tekenen, grafiek, beeldhouwen. Bij moderne kunst moet je denken aan mediakunst, theater, dans, muziek en zang, fotografie, film, architectuur, literatuur en poëzie. Cultuur is alles wat de mens voorbrengt.

 

Kunst en cultuur komen voort uit de mens en zijn daarom in welke vorm dan ook een representatie van de mens. Het zet ons aan het denken, over onszelf en over de samenleving. Het draagt bij aan een beter sociaal milieu, betere omgangsvormen tussen mensen en beter begrip tussen culturen. Een leukere en betere samenleving zijn daarmee van grote toegevoegde waarde voor de samenleving.

 

Hart voor Kampen vindt dat de mate van subsidiëring in verhouding moet blijven met het aandeel van de inwoners dat er daadwerkelijk gebruik van maakt. 

 

Laaggeletterdheid

Je bent als volwassene laaggeletterd, als je moeite hebt met lezen, schrijven en/of rekenen. Laaggeletterdheid is een belangrijke oorzaak van achterstand in de samenleving, die ervoor zorgt dat een beroep op maatschappelijke ondersteuning nodig is. Vaak heb je dan ook beperkte digitale vaardigheden. Niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen heeft gevolgen. Je vindt bijvoorbeeld minder snel een baan of hebt minder grip op je geldzaken. Een volwassene die laaggeletterd is, is geen analfabeet.

Kampen heeft in vergelijking met de rest van Nederland een groot aantal inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven. De gemeente Kampen wil de laaggeletterdheid terugdringen, want wie niet goed kan lezen en schrijven heeft een verhoogd risico om in de problemen te komen.

Hart voor Kampen kan dit alleen maar steunen en toejuichen.

 

Landbouw (natuurinclusief)

Natuurinclusieve landbouw is een manier van boeren waarbij gewerkt wordt binnen de grenzen van de natuur. Boeren waardoor de biodiversiteit, de rijkdom aan planten en dieren, toeneemt. En de boer moet natuurlijk financieel goed rondkomen.

Hoewel de invulling van het beleid rond landbouw en natuur is geen taak van de gemeente is, is Hart voor Kampen een voorstander van en pleitbezorger voor natuurinclusieve landbouw. Op die manier kan de boer met het beheer van zijn gronden een positieve bijdrage aan een gezonde(re) omgeving.

Wij gaan ons daar de komende jaren verder voor inzetten.

 

Maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Het gaat bijvoorbeeld om: begeleiding en dagbesteding; ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten; een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis of opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Hart voor Kampen vindt het belangrijk dat mensen weten of en hoe ze in aanmerking komen voor de nodige zorg. Dus duidelijke taal en laagdrempelige toegang.

 

Mantelzorg

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners vallen hieronder. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. Mantelzorgers moeten extra aandacht, ondersteuning bij en waardering krijgen voor de getoonde inzet.

Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van de zorg, zodat mantelzorgers ook tijd hebben voor bijvoorbeeld werk, studie, gezin, familie, vrienden en ontspanning. Door respijtzorg kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor hun naaste langer volhouden. Respijtzorg is een vorm van mantelzorgondersteuning.

Hart voor Kampen vindt dat de gemeente moet de mogelijkheid van financiële ondersteuning via 'meedoen bonnen' of financiële bijdrage voor kinderen actiever bij de doelgroepen onder de aandacht brengen. Ook voor respijtzorg is dit van groot belang. 

 

Medische voorzieningen

Hart voor Kampen blijft zich sterk maken voor goede kleine medische voorzieningen in onze gemeente. Denk daarbij onder andere aan de bus voor het periodieke bevolkingsonderzoek naar borstkanker of een priklocatie voor corona.

Milieubewust

Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan duurzame of maatschappelijk verantwoorde aspecten belangrijk te vinden bij nieuwe aankopen. Met milieubewust willen we dat de keuzes in het productieproces zijn gemaakt met hoge inachtneming van effecten op het milieu, ten opzichte van het reguliere assortiment.

 

Hart voor Kampen is voorstander om recyclebare, herbruikbare, composteerbare of hernieuwbare materialen in te zetten, in plaats van materialen die dit niet zijn. Daar zullen ons daar voor inzetten. Zie ook onder Evenementen.

 

Ondermijning

Criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit effect heet ook wel ondermijning. Denk hierbij aan de sluipende bedreiging, omkoping en infiltratie binnen de (lokale) overheid en het bedrijfsleven, maar ook aan de innesteling van criminele fenomenen in buurten en woonwijken. Het is een maatschappelijk probleem wat ons allemaal raakt.

Wat Hart voor Kampen betreft is blijvende alertheid op zijn plaats, bij de politiek en bij inwoners. Wij zien graag onderzocht of de wet Bibob ook kan worden toegepast op andere bedrijven dan horeca gelegenheden.

 

Onderwijs

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Een leefbare samenleving kan niet zonder onderwijs op maat. Wij zijn van mening dat kinderopvang en scholen meer moeten gaan samenwerken. Dit biedt ook scholen in kleine kernen betere kansen om te overleven.

Hart voor Kampen maakt zich sterk voor divers basisonderwijs in de gemeente. Daarnaast vinden wij dat de verkeersveiligheid rond scholen een hoge prioriteit moet krijgen.

 

Ouderen, zelfstandig wonend en veiligheid

Langer thuis wonen is de wens van veel senioren. Ook de overheid stimuleert dit, mede omdat mensen in hun vertrouwde omgeving vaak gelukkiger zijn. Toch is het verstandig om stil te staan bij de nadelen die aan het langer thuis blijven wonen kunnen kleven. Voor veel alleenstaande ouderen is het bijvoorbeeld best lastig om niet te vereenzamen. Ouderen die zelfstandig wonen zijn regelmatig slachtoffer van criminelen.

Om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen, hebben ouderen een veilige, prettige woning nodig. Daarom is het belangrijk dat ouderen zelf -maar ook beleidsmakers- aandacht hebben voor: woningaanpassingen maar ook fysieke en sociale veiligheid. Daarbij valt te denken aan het voorkomen van brand, inbraak, valgevaar en vergroten van de sociale contacten (beschut wonen, hofjes, woonservicegebieden (sociale veiligheid). 

Wij vinden dat beleidsmakers extra aandacht moet hebben voor woningaanpassingen, fysieke en sociale veiligheid. 

 

Ouderen en eenzaamheid

Een aanzienlijk deel van de ouderen in Nederland voelt zich namelijk weleens eenzaam. Gemeente Kampen streeft er naar om de kansen op eenzaamheid te verkleinen en inwoners handvatten te bieden om eenzaamheid aan te pakken. Daarnaast wil de gemeente de aanpak van eenzaamheid monitoren. Dat gebeurd om te meten wat effectief is en zodat waar nodig bijgestuurd kan worden. Uiteindelijk wil Kampen een afname zien van eenzaamheidservaring onder de inwoners van onze gemeente. Zodat we een samenleving krijgen waarin alle inwoners, naar vermogen, mee kunnen doen.

De aanpak tegen eenzaamheid heeft op dit moment prioriteit binnen onze gemeente. Wij kunnen ons in die aanpak vinden.

Sport

In het Kamper Leefstijlakkoord staan alle plannen om inwoners te ondersteunen bij een gezonde leefstijl. Op basis van dit akkoord werken de gemeente, sportaanbieders, verenigingen, scholen, gezondheidsinstellingen en bedrijven samen aan zes thema’s. Onlangs is het Kamper Sportakkoord daarin opgenomen. 

Sport verbindt en verbroedert. Het zorgt voor meer begrip en respect voor elkaar, en daarmee voor een beter evenwicht in de samenleving, wat we juist nu goed kunnen gebruiken. Deelnemen aan sport betekent vaak ook deelnemen aan de maatschappij. Hoe meer mensen deelnemen, hoe gezonder Nederland wordt. Dat vinden wij van enorm belang.  

Hart voor Kampen draagt de sport een warm hart toe. Kampen heeft vele mooie sportaccommodaties. Wij zullen ervoor waken dat die up-to-date blijven. 

 

Starterleningen

De vraag naar betaalbare woningen is groot. Er zijn maar weinig huizen beschikbaar. Gevolg: hoge prijzen en een grote concurrentie. Ondertussen kijken banken steeds strenger naar een hypotheekaanvraag, zeker als je een studieschuld hebt. Als starter dreig je hierdoor buiten de boot te vallen. Wij vinden dat een starter een eerlijker kans verdient. Voor zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw. Want het verplicht langer thuis moeten blijven wonen kan ook tot irritaties leiden.

Hart voor Kampen van mening dat gemeentelijke leningen voor starters op de woningmarkt moeten blijven worden gestimuleerd en uitgebreid.

 

Toerisme

De gemeente Kampen willen een hartelijke Hanzestad zijn. Zij wil bezoekers inspireren en verrassen en inzetten op meer toerisme. We hebben niet alleen de honderden monumenten binnen onze stadsgrenzen of de IJsselkogge die op het punt staat naar Kampen te komen. Daarnaast neemt ook waterrecreatie een steeds grotere plaats in. Denk maar eens aan de vele rondvaartschepen die aanleggen. Of denk aan EuroParcs De IJssel Eilanden. Honderden huisjes aan het water waar de gasten zeker Kampen aan zullen doen. Wij vinden dat binnen het toerisme er meer aandacht mag worden besteed aan de prachtige natuur rondom Kampen.

Wij hebben al eerder aangegeven dat wij vinden dat er meer aanlegsteigers moeten komen voor de recreatievaart.  We blijven ons daar sterk voor maken. Toeristenbelasting is een vorm van doelbelasting. Wij zijn van mening dat de opbrengsten hiervan gebruikt moet worden voor het toerisme.

 

Transparantie

Mede dankzij de raadsleden van Hart voor Kampen is het verschijnsel 'achterkamertjespolitiek' de afgelopen jaren flink teruggedrongen. Wij zijn voor volstrekte openbaarheid. Daarom wordt, wat ons betreft, alleen nog bij hoge uitzondering vergaderd achter gesloten deuren, bijvoorbeeld als het over personen gaat.

Een eerste voorbeeld van die transparantie was een openbaar verslag van de coalitie-onderhandelingen door informateur Remmelt de Boer in 2018. Deze werd in het openbaar gehouden waarbij alle partijen hun zegje konden doen. Albert Holtland, wilde zelfs al vanaf het begin van de coalitieonderhandelingen volledige openheid geven waarbij ook de pers zou kunnen aanschuiven. Niet alle partijen wilden dit of durfden dit aan maar er is een eerste stap gezet. Wij hopen bij de volgende onderhandelingen dit verder te kunnen uitbreiden.

 

Veiligheid 

De gemeente heeft de regie op het gebied van lokale veiligheid. Zij werkt samen met de politie, het Openbaar Ministerie, ondernemers en inwoners. Voor een goede sturing en coördinatie wordt iedere vier jaar door de gemeente een integraal veiligheidsplan opgesteld. Integrale Veiligheid is een zeer breed beleidsterrein en de wereld verandert, de samenleving verandert. De winkeldiefstallen in Kampen liggen hoger dan het landelijk gemiddelde. Kleine criminaliteit moet worden bestreden. Wij zijn van mening dat er ook altijd aangifte moet worden gedaan.  

Bij de inrichting van straatverlichting gaat de aandacht uit naar zowel veiligheid in het verkeer als naar sociale veiligheid. Een wijk moet wat ons betreft zoveel mogelijk worden ingericht volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Wij zijn van mening dat er goed overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, projectontwikkelaars, woningcorporaties en politie. Bezuiniging op verlichting mag wat ons betreft niet leiden tot onveilige situaties.

 

Verenigingen

Bijna de helft van de Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar zijn betrokken bij een vereniging, zo blijkt uit een enquête onder ruim 2.000 mensen. Het verenigingsleven hangt positief samen met het welzijn van Nederlanders. Verenigingsleden en andere betrokkenen zijn namelijk tevredener over hun sociale leven, voelen ze zich meer betrokken bij wat er in hun directe leefomgeving gebeurt en vinden de dingen die ze in hun leven doen meer de moeite waard. Daarom zijn verenigingen van groot belang. 

Ook Kampen heeft een rijk verenigingsleven. De vele sportverenigingen zijn daar het bewijs van. Er zijn veel vrijwilligers actief binnen die verenigingen. Zij zijn de spil waarom het draait. Zonder vrijwilligers geen verening.

Wij willen dat blijven stimuleren. Wat ons betreft mag ook het bedrijfsleven een zinvolle bijdragen leveren aan het functioneren van deze maatschappelijk belangrijke organisaties.

 

Werkgelegenheid

Werk is belangrijk voor mensen. Het biedt mensen meer dan alléén inkomen; het biedt kansen op zelfontplooiing, geeft mensen eigenwaarde en zorgt voor sociale contacten. Er staan er ook nu nog veel te veel mensen aan de kant. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen. Mensen moeten zelf kunnen bijdragen aan hun eigen toekomst. 

Er moet in Kampen een actief banenbeleid wordt gevoerd. De gezamenlijke inzet van gemeente, ondernemers, UWV en werkzoekende is daarvoor nodig.

Wij zullen er op toezien dat deze samenwerking geïntensiveerd wordt. Met name in recreatie en toerisme liggen kansen tot het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Maar ook voor bedrijven in tuinbouwsector, industrie en zeehaven liggen kansen voor uitbreiding.

 

Woonomgeving

Jouw woonomgeving is het gebied dat in de directe omgeving van je woning ligt. Je woning kan bijvoorbeeld aan een drukke straat liggen, of juist in een rustige laan of bij een industrieterrein. De woonomgeving is een factor die een sterke invloed heeft op de leefbaarheid en mede de prijs van een koopwoning bepaalt. Is je woonomgeving veilig? Er kunnen bv. drugs worden gedeald, de straatverlichting kan niet werken of je heb last van hangjongeren.

In hoeverre voel jij je betrokken bij de inrichting van je directe woonomgeving en bij de gemeente? Spelen gemeenten voldoende in op de vragen en behoeften van inwoners?

Hart voor Kampen vindt dat de gemeente de inwoners moet betrekken op alles wat in het woonomgeving gebeurd. In de moeten gemeenten vastleggen hoe ze bewoners inspraak willen geven op grote projecten in hun woonomgeving. Wij zijn een warm voorstander van bewonersparticipatie. 

 

Woonoverlast

Woonoverlast is in Nederland een serieus maatschappelijk probleem. Veel Nederlanders ervaren dagelijks meer dan toelaatbare overlast van hun directe buren, waaronder geluidsoverlast, overlast als gevolg van huisdieren, stankoverlast, problemen door drugs- en/of drankgebruik, agressief gedrag of intimidatie. Zeker aanhoudende overlast kan het woongenot en gevoel van veiligheid van bewoners ernstig bedreigen.

 

De aanpak is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, woningcorporaties, politie en buurtbewoners. Hart voor Kampen vraagt hier steeds weer aandacht voor.