IJsselkogge: het stadsgezicht is van ons allemaal!

Gepubliceerd 12 oktober 2022 13:10 uur. Tekst en foto's: Piet Bergstra. 

KAMPEN - Tijdens de vergadering van Commissie Samenleven en Bestuur stond het raadsvoorstel Terugkeer IJsselkogge op de agenda. Er waren maar liefst zeven insprekers! Het college kwam met het voorstel om de IJsselkogge op het Van Heutszplein tentoon te stellen. De rode draad in deze vergadering: er was niemand bij het voortraject betrokken geweest: geen direct omwonenden, geen ondernemers, geen maatschappelijke organisaties. Ons raadslid Piet Bergstra verwoordde ons standpunt:

 

"Uit reacties van volgers van onze Facebookpagina op 25 september bleek al dat veel bewoners tegen zijn. Daarin worden wij vanavond bevestigd: wij hoorden zojuist een poll: 310 tegen 7 voor. Er ligt nu voorstel dat 2,14 miljoen euro moet gaan kosten. Veel meer dan de, door de raad beschikbaar gestelde 1 miljoen. De verwachte inkomsten zijn wankele aannames. We hebben als raad in het verleden vaker bij moeten pinnen omdat het plaatje niet klopte. Hart voor Kampen is zeer huiverig voor de structurele kosten die straks worden afgewenteld op ons allemaal. Het was de uitdrukkelijke voorwaarde van de raad dat er geld opgehaald zou worden bij diverse stakeholders: 5 ton was nodig. Dat is niet gebeurd. Er is geen cent binnengekomen. Er is zelfs geen bidbook".

 

'Actief betrekken is onmisbaar'

Vervolgens nam Piet Bergstra de commissie mee in de manier waarop dit college met participatie omgaat. Dit college zegt participatie erg belangrijk te vinden. In de brochure: Het Kampen van nu ‘Waar staan we nu en wat staat ons te doen’ staat op het voorblad: “Bescheiden besturen, wijs besluiten, samen uitvoeren”. Dat zou perspectief moeten bieden voor participatie. Hoofdstuk 6. ‘Kampen en zijn gemeenschap’ begint zelfs met de prachtige volzin: 'Het actief betrekken van de gemeenschap bij of met het maken van beleid is onmisbaar'.

 

De wetgever vindt het belangrijk dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties invloed kunnen uitoefenen op de omgevingsvisie. In een werkgroep met een vertegenwoordiging van de raad, het college en de ambtelijke organisatie werd gezamenlijk gewerkt aan de Kamper Beginselen van Participatie. In dat hoofdstuk staat: "Participatie is er niet voor het (achteraf) krijgen van draagvlak voor kant en klare bestuurlijke plannen, maar voor het (eerst) luisteren naar verschillende opvattingen en behoeftes in de gemeenschap en op basis daarvan wijze besluiten nemen". Het college heeft die beginselen ondertekend en aangegeven zich daaraan te willen houden.

 

'Ik schaam mij diep' 

"Op papier mag het dan kloppen, de praktijk is anders. Participatie is niet het sterkste punt van de gemeente Kampen. Of het nu gaat om het Hanze paviljoen of om de bouw langs het Van Gelderplantsoen (plaats bibliotheek). Ook in dit dossier is het weer niet anders. We hoorden dit vanavond weer. Insprekers werden van drie naar een teruggebracht i.v.m. de tijdsdruk. Omwonenden wisten van niets; zij moesten het uit de krant lezen. Geen reactie op ingezonden brieven. Ik schaam mij diep dat wij zo met onze inwoners menen te moeten omgaan", aldus Piet Bergstra.

 

Hart voor Kampen gaat er vanuit dat het college, met die beginselen in de hand, dit voorstel nu gaat voorleggen aan de direct omwonenden, ondernemers en alle relevante maatschappelijke organisaties. Recht doen aan wat het college zelf beweert. Juist nu moet worden aangestuurd op samenwerking, want iedereen tevredenstellen lukt zelfs niet bij een inclusieve samenleving.

 

‘Het stadsfront is van ons allemaal'

Omdat het hier bovendien gaat om de aantasting van het beschermde stadsgezicht is Hart voor Kampen van mening dat alle inwoners, alle ondernemers en alle maatschappelijke organisaties van onze gemeente hierbij betrokken worden. "Dat kost misschien tijd, maar het beschermd stadsgezicht is van ons allemaal".

 

Het standpunt van Hart voor Kampen is onveranderd: de voorkeur gaat uit naar een Kogge-beleefmuseum. Het doet ook recht aan de historische waarde van de IJsselkogge. Het hele verhaal moet verteld worden maar daar is in de raad geen meerderheid (meer) voor te vinden. Een goed alternatief zou een de plek bij de Koggewerf zijn, bijvoorbeeld op een ponton. Op de plaats waar het eeuwen onder water heeft gelegen en waar is het ook naar boven is gekomen. Op een ponton ben je bovendien flexibel: het zou bijvoorbeeld in de zomermaanden voor het Van Heutszplein kunnen komen te liggen en in de winter bij de Koggewerf.  

 

Maar het heeft meer voordelen. Ook zou het dan mogelijk zijn om het (tijdelijk) te verplaatsten tijdens bijvoorbeeld de Hanzedagen naar Zwolle, Harderwijk of Deventer. Dat zou bovendien extra inkomsten kunnen opleveren. Op die manier kan het prima worden ingebed in een programma en het Hanzeverhaal 'Wereldstad met een Hanzeschat’. Daarvoor heb je het Van Heutszplein echt niet nodig.

 

"Een overgrote meerderheid van onze inwoners lijkt tegen dit plan is. Het is daarom goed om even het volgende op u in te laten werken: wij, raads- en commissieleden, zijn geen vertegenwoordigers van een fractie, wij zijn geen vertegenwoordigers van een partij maar wij zijn volksvertegenwoordigers. Vertegenwoordigers van alle inwoners van Kampen", aldus Piet Bergstra.

 

Hart voor Kampen stelde dan ook voor dit agendapunt aan te houden en eerst recht doen aan de beginselen die afgesproken zijn met de raad en waarvan het college zegt zich daaraan zullen houden. Dus (eerst) luisteren naar verschillende opvattingen en behoeftes in de gemeenschap, zodat we op basis daarvan een wijs besluit kunnen nemen. Pas daarna kan Hart voor Kampen een definitief standpunt innemen. 

 

Tot een antwoord kwam het niet. Het voorstel werd onder druk van de commissie teruggenomen. Het is nu wachten op een nieuw voorstel. Waar men ook mee komt, wat ons betreft hoort het Van Heutszplein daar niet bij.