Ons partijprogramma: 

dit hebben wij gedaan/bereikt 2022-2026

 

De meeste kiezers lezen geen verkiezingsprogramma’s. Toch moet je als partij wel zo’n programma maken als er verkiezingen in aantocht zijn. Je laat binnen en buiten je partij zien waar je voor staat, welke standpunten je inneemt en wat je ambities zijn voor de komende collegeperiode. 

 

Voor de fractie van onze partij in de gemeenteraad dient het verkiezingsprogramma als leidraad voor de vier jaar dat zij in de gemeenteraad zitten. Zij proberen om de standpunten in het programma zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen in de raad. 

 

Hieronder vind je ons partijprogramma, de zwarte tekst. Op grond van het verkiezingsprogramma kunnen zij ook verantwoording afleggen aan de leden van je partij. Dat doen we bij deze. Dit hebben wij de afgelopen periode gedaan en/of bereikt. De resultaten is bijgeschreven in rode tekst. En daar mogen wij, als kleine fractie, bijzonder trots op zijn!

N.B.: Dit overzicht wordt steeds weer bijgewerkt.


Afvalstoffenbeleid

Het door ROVA aan de gemeente uitgekeerde dividend moet niet worden gevoegd bij de algemene middelen. Hart voor Kampen is van mening dat dit ten gunste van de inwoners moet komen, bijvoorbeeld bij de baten van de berekening van de afvalstoffenheffing. Onze gemeente heeft het ophalen en verwerken van afvalstoffen uitbesteed aan het bedrijf ROVA. Zij is daarvan aandeelhouder dus dat moet geen enkel probleem zijn.

 

Elk jaar tijdens de begrotingsbehandeling vragen wij hier aandacht voor. Wij vinden het onjuist dat de opbrengst van het uitgekeerde dividend van de ROVA terugvloeit in de pot algemene middelen. Wij zijn van mening dat dit ten gunste moet komen aan de inwoners en dus in mindering moet worden gebracht van de berekening van de afvalstoffenheffing.

 

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie moet doelmatig zijn. Daarom is het goed dat regelmatig de inrichting tegen het licht te houden. Externe inhuur van ambtelijke capaciteit en deskundigheid moet wat ons betreft tot een minimum wordt beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door samenwerking met andere gemeenten. Dat moet alleen wordt aangegaan bij verhoging van kwaliteit van dienstverlening, verkleining van kwetsbaarheid van de gemeente en beheersbaarheid van de kosten.

 

Gemeente Kampen wil een belastingvisie opstellen. Daarvoor moest 40.000 euro worden gereserveerd om dat een extern bureau dit te laten schrijven. Hart voor Kampen is van mening dat dit best met de bestaande ambtenaren kan worden gedaan zodat dat geld kan worden uitgespaard. Gemeente Kampen heeft immers in 2023 een groot aantal nieuwe ambtenaren aangetrokken. 

 

Archeologie

Zie Erfgoed en archeologie

 

Armoede

Het voorkomen van armoede is prioriteit. Wij vinden dat het gemeentelijk beleid daarop gericht moet blijven. Ontstaan er armoedeproblemen dan moeten die zo snel mogelijk worden verholpen. Dan kan bijvoorbeeld door schuldhulpverlening. Hart voor Kampen vindt dat de eigen verantwoordelijkheid daarbij voorop moet staan.

 

Hart voor Kampen springt regelmatig in de bres voor deze groep. Vooral toen, eind 2021, begin 2022, de energieprijzen door het dak schoten. Wij stelden schriftelijke vragen aan het college of zij de energiecompensatie wilden voorschieten. Het college zegde dat toe. Bovendien werd op ons verzoek een tijdelijke extra pagina op de gemeentelijke website geplaatst waar mensen met vragen terecht kunnen.

 

Bedrijventerreinen

Er gelden regionale afspraken voor de hoeveelheid aan te leggen bedrijfsterreinen. Wij vinden dat 'inbreiding' binnen bestaande bebouwing voorrang heeft boven uitbreiding aan de rand van de bebouwde kom. Het van het grootste belang om rekening te houden met de toename van extreem weer bij de ruimtelijke inrichting van de gemeente. 

 

Begroting

De gemeente Kampen heeft in de afgelopen periode een begin gemaakt met een voor iedereen eenvoudiger te begrijpen begroting. Dat vormt de hoofdzaak van het te voeren beleid. Het is gemaakt in voor onze inwoners. De begroting moet sluitend zijn. Als er weer bezuinigd moet worden, kan zal ook de gemeentelijke organisatie niet buiten schot kunnen blijven. Het kritisch op peil houden van een goede uitvoerbaarheid en functionaliteit van onze gemeente is iets dat onze bijzondere aandacht heeft.

 

Biodiversiteit

Biodiversiteit is een term die we gebruiken om de rijkdom van de natuur aan te duiden. Het gaat daarbij om de grote verscheidenheid aan dieren, planten, leefgebieden en genen en al hun onderlinge relaties. Van bloemen en bijen, tot bacteriën en bossen. Biodiversiteit is de basis van ons bestaan.

Wij blijven ons sterk maken voor de biodiversiteit en zetten ons in om het project ‘Bloemen voor Bijen’ verder uit te breiden over de hele gemeente. Wij willen daar ook graag de scholen bij betrekken. Het betreft ook het kleinschalig, aanplanten van struiken, creëren van bloemenstroken en extra investeringen in erfbeplanting etc. Het stimuleren van biologische landbouw is daar onderdeel van. Wij willen dat boeren daarbij geholpen en ondersteund worden.

 

In oktober 2020 werd het project Bloemen voor Bijen, een initiatief van ons raadslid Piet Bergstra, aangenomen door de gemeenteraad van Kampen. Daarna werd door hem het platform BIOdivers in het leven geroepen. Hierin hadden naast de provincie en gemeente, ook diverse natuurorganisaties zitting. Dit overleg was bedoeld om van elkaar te leren. Het overleg heeft een grote waarde gehad en er zijn mede daardoor inmiddels allerlei andere initiatieven opgestart. Er komt een nieuw extensief maaibestek voor onze gemeente, we maken goed sier met de Europa Allée.

 

Er komt een nieuwe beheerder voor Kampereiland, de Provincie komt in 2023 met een Groene Karavaan naar Kampen, de Groene loper Kampen heeft vast grond gekregen, het programma Natuur voor Elkaar loopt goed, vergroeningsprojecten komen van de grond. Kortom, de biodiversiteit staat, mede dankzij Hart voor Kampen, inmiddels goed op de kaart. Zie ook Maaibeleid.

Camera toezicht

Op dinsdag 8 november 2022 dienden SGP, VVD, CDA en Hart voor Kampen een motie Onderzoek cameratoezicht station Kampen Zuid. De partijen riepen het college op om een onderzoek in te stellen naar haalbaarheid, betaalbaarheid en wenselijkheid van het toepassen van cameratoezicht rondom station Kampen Zuid en bij dit onderzoek het advies van politie te betrekken. Het college zegde dat toe en zal de raad hierover te informeren in het eerste kwartaal van 2023.

 

Resultaat: op dinsdag 8 november 2022 dienden SGP, VVD, CDA en Hart voor Kampen een motie Onderzoek cameratoezicht station Kampen Zuid. De partijen riepen het college op om een onderzoek in te stellen naar haalbaarheid, betaalbaarheid en wenselijkheid van het toepassen van cameratoezicht rondom station Kampen Zuid en bij dit onderzoek het advies van politie te betrekken. Het college zegde dat toe en zal de raad hierover te informeren in het eerste kwartaal van 2023.

 

Communicatie gemeente Kampen

Duidelijk communiceren blijft een aandachtspunt.

 

In het verleden hebben wij aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. Duidelijk communiceren maakt daar deel vanuit. Op 20 juni 2023 schreven wij de gemeente Kampen en vroegen: "In 2020 onderzocht de VNG hoe zij gemeenten kan helpen bij het verbeteren van de communicatie met inwoners en ondernemers. Ook is de retoursticker voor moeilijke brieven is in trek. Ruim 150.000 bestellingen kreeg initiator Steffie binnen, ook steeds vaker van gemeenten. Onze vraag: wat doet de gemeente Kampen aan duidelijke communicatie? Werkt u ook met de sticker?

 

Het antwoord van de gemeente Kampen luidde: Wij vinden het belangrijk om in duidelijke taal te communiceren. Naar inwoners, maar ook naar collega’s en college- en raadsleden. Om dit duidelijk te maken, is op 14 februari 2023 de Direct Duidelijk-deal ondertekend door het college. Dit is een afspraak die we met onszelf maken, waarin we beloven dat we ons best doen om duidelijk te communiceren met elkaar en onze inwoners en ook echt aan de slag gaan met direct duidelijk. 

 

We hebben sinds het ondertekenen van de Direct Duidelijk deal een ‘Meldpunt onduidelijke teksten’ in de vorm van een #Watbedoelje-brievenbus in de hal van het gemeentehuis en het mailadres watbedoelje@kampen.nl. Via dit meldpunt kunnen inwoners, maar ook collega’s, raads- en collegeleden onduidelijke teksten melden. Dit meldpunt is te vergelijken met de retoursticker voor moeilijke brieven.

Ook hebben dit voorjaar 35 medewerkers van de gemeente Kampen een schrijftraining gevolgd waarbij zij handvatten hebben gekregen om direct duidelijk te communiceren. Deze training wordt in het najaar opnieuw aangeboden aan een groep medewerkers.

 

Daarnaast zal tijdens de Week van lezen en schrijven (8 t/m 15 september a.s.) extra aandacht besteed worden aan laaggeletterdheid en duidelijke communicatie.

 

Circulair slopen en bouwen

Gemeenten de urgentie voelen om te voldoen aan 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 en dat de gemeenten vrijwel unaniem hebben ingestemd met het Klimaatakkoord. Nederland streeft een circulaire economie in 2050 na. Gemeente Kampen heeft nog geen beleid heeft inzake circulair bouwen en het ‘oogsten’ van grondstoffen terwijl circulair bouwen een noodzaak is gezien de CO2 uitstoot en het oplopende tekort aan grondstoffen. Daarom diende Hart voor Kampen, samen met de VVD op 19 januari 2023 een motie Circulair Bouwen en oogsten.

 

Resultaat: Op 19 januari 2023 dienden Hart voor Kampen en de VVD de motie Circulair Bouwen en Slopen in. De partijen riepen het college op om vóór het zomerreces 2023 met een (beleids)voornemen te komen naar de raad waarin is vastgelegd dat dit ‘inzetten van het college voor wat betreft het circulaire bouwen en oogsten van grondstoffen’ praktisch is vertaald en toegepast wordt op nagenoeg alle toekomstige bouw-/sloopovereenkomsten. De motie werd met een overgrote meerderheid aangenomen.

 

In juni 2023 stelde het college het rapport “Circulair bouwen en oogsten” vast. De bedoeling is om het  als leidraad te gebruiken bij alle aanbestedingen bij nieuwbouw, verbouw, renovatie en sloop van gemeentelijke bouwwerken en toepassing te geven aan biobased bouwmaterialen dan wel circulaire bouwmaterialen. Wij zullen die ontwikkelingen nauwlettend in de gaten blijven houden.

 

Cliëntondersteuning

De professionele cliëntondersteuning moet zo onafhankelijke mogelijk blijven. Op die manier kan een zorg ontvangende inwoner zich kan laten bijstaan en daarbij zelf de regie houdt. Dat geldt ook in geval van langdurige zorg.

 

Dierenwelzijn

In onze gemeente wonen allerlei soorten dieren. Mensen hebben honden, katten en konijnen als huisdier en in het buitengebied leven koeien, paarden en kippen. Maar denk ook aan bijvoorbeeld geiten en cavia’s op een kinderboerderij. De meeste dieren, waaronder vogels en muizen, leven in het wild. Zelfs in stedelijke gemeenten. Alle dieren verdienen onze zorg en aandacht. Dieren horen bij de samenleving. Waar mensen leven, zijn dieren en veel mensen beschouwen een huisdier als een volwaardig gezinslid. We hebben de plicht om goed voor ze te zorgen. De gemeente heeft daarbij een belangrijke rol: ze zijn op een aantal punten medeverantwoordelijk voor de dieren binnen hun grenzen en veel beleid is van invloed op het welzijn van dieren. Daarom is het belangrijk dat de gemeente aandacht besteedt aan dierenwelzijn en een diervriendelijk beleid opstelt. Wij willen dat dierenwelzijn bij de gemeente een belangrijk aandachtspunt moet blijven.

 

Drugs dealen

Drugs is een enorm probleem in de gemeente Kampen. In het uitgaansleven is het gebruik van drugs eerder regel dan uitzondering. Drugs dealen moet in onze gemeente bestreden worden. Daarvoor kunnen aanvullende regels in de plaatselijke politieverordening worden opgenomen.

 

In juni 2023 kreeg onze fractie kreeg informatie binnen dat er drugs worden gedeald bij het VIA. Daarnaast zouden kinderen worden afgeperst en gedwongen om zaken te verkopen. De wijkverbinder verwees daarop naar de politie. De politie vond dat het binnen het gezin moet worden opgelost. En de school was van mening dat het hier om hier om een openbaar terrein gaat. Wij hebben ons bevindingen onmiddellijk doorgespeeld aan de burgemeester, portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid.

 

Economie

Wij zetten ons in voor persoonlijke welvaart, kwaliteit van leefomgeving en voldoende mogelijkheden voor ontspanning. Voor een kansrijke toekomst van de gemeente Kampen is duurzaam en vernieuwend ondernemerschap nodig.  Denk ook aan het slim omgaan met nieuwe energie. Nieuwe industrie moet een meerwaarde bieden voor onze gemeente, denk aan werkgelegenheid.

Vestiging van detailhandel mag wat Hart voor Kampen betreft zowel in de binnenstad als op bedrijvenparken worden gevestigd.

 

Energieprijzen

Naar aanleiding van een noodoproep op 1 februari 2022 op Facebook van een inwoner van Kampen over de hoge energielasten hebben wij het college gevraagd wat zij voor deze mensen doen om te zorgen dat ze blijven meetellen?

 

Naast een éénmalige korting van €400 op de energiebelasting en een eenmalige financiële compensatie van

€200 gaf het college aan te werken aan een voorstel op welke manieren de doelgroep zo efficiënt mogelijk kan worden geholpen vanuit de beschikbare regelingen. Daarnaast gingen we intern en met betrokken maatschappelijke partners in overleg om te overleggen wat we daarnaast nog meer kunnen doen. 

 

Energie en ondernemers

De gemeente zal voldoende faciliteiten moeten bieden. Niet alleen voor ondernemers maar ook voor particulieren om plannen voor duurzame energieopwekking te kunnen ontwikkelen. Bij vestiging van nieuwe bedrijven moet er speciale aandacht worden besteed aan duurzaamheid. Maar ook lokale werkgelegenheid is van belang. Bij uitgifte van een kavel op het industrieterrein moet wat ons betreft voorrang worden gegeven aan bedrijven die circulair van opzet zijn en ondersteunend kunnen zijn voor gevestigde bedrijven.


 

Energie, nieuwe vormen

De keuze voor nieuwe energievormen moet gebaseerd zijn op goede argumenten. Uitgangspunt voor de keuze van andere energievormen is vermindering van de uitstoot van CO2 bij het verbranden van fossiele brandstoffen. Bij keuze voor energie uit wind en zon komt de duurzaamheid om de hoek kijken. Windmolenwieken en zonnepanelen zijn slecht te recyclen. Hart voor Kampen is voor kleine windmolens bij boerderijen en zonnepanelen op daken.

Voor de energietransitie geldt dat wij zien dat gemeente Kampen een eigen energiemaatschappij opricht waar ook andere inwoners in kunnen deelnemen. Op die manier kan er voldoende invloed worden uitgeoefend en kunnen opbrengsten terugvloeien naar de inwoners. 

 

Erfgoed en archeologie

Kampen is rijk aan zichtbaar bovengronds erfgoed. Maar ook aan ondergrondse sporen uit het verleden. Wij realiseren ons dat niet elk oud pand kan worden bewaard. Het is wel van belang dat een uitgekiende selectie wordt behouden en beschermd. Niet alleen  gebouwen maar ook landschappelijke elementen als dijken en terpen zijn het behouden waard.

Hart voor Kampen wil dat bijzondere gevonden sporen blijvend worden getoond zodat het met de inwoners en toeristen kan worden gedeeld. De afdeling archeologie moet om die reden voor onze gemeente behouden te blijven.

 

Hart voor Kampen heeft zich sterk gemaakt voor de Stichting Vischrookerij Van Heerde en Reumer. Mateboer schreef ons dat de gemeente Kampen met een ‘totaal’ voorstel komen waarin een gevraagde compensatie zou worden verwerkt zodat met de restauratie zou kunnen worden begonnen. De verwachting bij Mateboer was dat zij dit voorstel in februari/maart 2022 tegemoet zou kunnen zien. Dat gebeurde niet. Op 14 november 2022 stelden wij schriftelijke vragen aan het college en wilden weten wat de stand van zaken was. Het college antwoordde dat ze met de directie van Mateboer nog volop in gesprek. "Wij zullen deze gesprekken met voortvarendheid voortzetten. Als we met Mateboer overeenstemming hebben bereikt zullen wij u daarover actief informeren."  Wordt vervolgd.

 


Evenementen

Op 17 juli 2022 stelde Hart voor Kampen schriftelijke vragen om tijdens evenementen verplicht gebruik te gaan maken van recyclebare bekers. Het college antwoordde "dat in de vergunning en ontheffing zaI worden opgeroepen om gebruik te maken van recyclebare glazen. Dit gebruik zaI worden geëvalueerd en aan de hand daarvan bekeken worden of er nog aanscherping nodig is."

 

Resultaat: op 17 juli 2022 stelde Hart voor Kampen schriftelijke vragen om tijdens evenementen verplicht gebruik te gaan maken van recyclebare bekers. Het college antwoordde "dat in de vergunning en ontheffing zaI worden opgeroepen om gebruik te maken van recyclebare glazen. Dit gebruik zaI worden geëvalueerd en aan de hand daarvan bekeken worden of er nog aanscherping nodig is."

 

Tijdens het Full Color Festival 2023 bleek dat er nog geen gebruik gemaakt werd van gerecyclede bekers. Daarop hebben we aan de bel getrokken bij de gemeente. Het bleek om een misverstand te gaan. Sinds onze vragen zet de gemeente in de ontheffing/vergunning dat recycle plastic moet worden toegepast. Bij deze ontheffing bleek het helaas niet goed gegaan te zijn.

 

Evenementen waar dit voor geldt spelen een belangrijke rol binnen het 'stadsgevoel' en cultuur van de stad Kampen. Het zou erg jammer zijn als een evenement zoals Full Color/Kerst in Oud Kampen niet door zou kunnen gaan vanwege deze belasting. De evenementen zelf zetten Kampen goed op de kaart en zorgen niet alleen voor vertier voor onze eigen inwoners maar ook voor de toeristische aantrekkelijkheid van de stad. 

 

Mede dankzij Hart voor Kampen heeft het college in 2024 besloten om het restantbudget coronacompensatie in te zetten ten gunste van noodlijdende evenementenorganisatoren. 

 

Handhaving

In de Perspectiefnota 2022-2025 staat dat er meer toezicht en handhaving volgens het college van burgemeester en wethouders belangrijke onderwerpen zijn om in 2022 geld aan uit te geven.

  

Resultaat: In de Perspectiefnota 2022-2025 staat dat er meer toezicht en handhaving volgens het college van burgemeester en wethouders belangrijke onderwerpen zijn om in 2022 geld aan uit te geven.

Een motie om meer boa's aan te nemen hebben wij ondersteund. Inmiddels zijn er 7 extra boa's aangenomen in de gemeente Kampen.

 

Gezinnen, ondersteuning

Iedereen wil graag een goed gezinsleven. Soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld door problemen met de opvoeding. Of met gezondheid of geld. Dan is het goed dat je ondersteuning kunt krijgen voor jou en je gezin. Je wordt dan geholpen om zelf meer grip te krijgen op problemen waar je als gezin tegen aan lopen.

 

Het aanbod opvoedingsondersteuning moet voor alle ouders even laagdrempelig zijn. De gemeente zorgt ervoor dat een voorziening als Centrum voor Jeugd en Gezin haar diensten op verantwoorde manier kan (blijven) uitvoeren. Hart voor Kampen ondersteunt dat van harte.

 

Inclusie

Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking. Vaak hoor je ook de term inclusieve of gevarieerde samenleving. Een samenleving waar iedereen kan meedoen. Iedereen heeft recht om ongehinderd aan de samenleving deel te nemen, ongeacht geaardheid, levensbeschouwing of gekozen(wettelijk geoorloofde) levensstijl. Het anders zijn dan de meeste anderen kan in veel gevallen wel een beperking betekenen. Wij blijven ons inzetten voor onze mindervalide inwoners.

 

Begin 2022 kwamen er bij ons veel klachten binnen over de net heringerichte Noordweg. In het midden van de weg is een goot geplaatst. Deze was zo diep verzonken dat het voor mensen in een invalidewagen moeilijk was om deze hindernis te nemen. Wij deden een oproep op onze Facebookpagina met de vraag wat de inwoners vonden van de nieuw bestrate Noordweg. De reacties waren uiterst negatief. Niet alleen de goot vond men irritant, ook de, in het midden van de weg geplaatste afvoerputten. Automobilisten proberen die zoveel mogelijk te ontwijken en gaan dus in het midden van de weg rijden. Hierop hebben we aan de bel getrokken bij de gemeente Kampen. De gemeente Kampen pakte het serieus opgepakt en begon na de zomer de goot opnieuw te bestraten. Helaas is er aan de afvoerputten niets gewijzigd. 

 


IJsselkogge

Hart voor Kampen is voorstander van de terugkomst van de IJsselkogge. Maar dan wel in een beleefmuseum zodat het hele verhaal van de kogge kan worden verteld. Daar is waarschijnlijk geen meerderheid voor te vinden. Daarom vinden een andere aanvaardbare optie de IJsselkogge op een ponton, bij de Koggewerf. Dit is bovendien ook een flexibele manier van exposeren. Zo kan het bv. in de zomer worden geplaatst voor het Van Heutszplein en in de winter bij de Koggewerf. Maar het zou ook tijdelijk naar een andere stad kunnen, bv. tijdens Hanzedagen.

 

Hart voor Kampen vindt het NS station, de Koggewerf en het Van Heutszplein geen reële optie. Fam. Busser kwam met een interessant alternatief: het hertenkampen. Albert besteedde daar aandacht aan in zijn raadspraat. (https://www.hartvoorkampen.nl/raadspraat-ijsselkogge-en-hertenkamp). Hart voor Kampen heeft intensief contact gehad met de faam. Busser en gezorgd dat zij hun zienswijze konden presenteren aan enkele andere politieke partijen op het stadhuis. Daarnaast heeft de raad, op voorstel van Piet Bergstra, op 12 mei 2023 een excursie gehouden naar Castellum Hoge Woerd te Utrecht. Het gebouw waarin het museum is ondergebracht moet worden gezien als een bedrijfsverzamelgebouw: het biedt plaats aan een restaurant (particulier), een theater (stichting) en een stadsboerderij (gemeente). De overheadkosten worden onderling verdeeld. Er zijn veel interactieve opstellingen, educatielokalen, exposities en verhaallijnen. Het heeft de meegereisde raadsleden een goede indruk gegeven wat er mogelijk is op het gebied van een beleef- en doe museum.  

 

De raad ging in juni 2023 akkoord met een aanvullend onderzoek bij het NS-station, de Koggewerf en coaster. Hart voor Kampen stemde als enige partij tegen en vindt de keuze van de raad onbegrijpelijk: Er wordt eerst gebouwd en kijken later wel naar een fundament. De eigenaar van de IJsselkogge, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), heeft cruciale voorwaarden gesteld: er moeten garanties komen voor de continuïteit van de organisatie. Die voorwaarden zijn het fundament voor een definitieve locatiekeuze. Die garanties kunnen niet worden gegeven. Over het parkeren wordt ook met geen woord gerept. Tenslotte is geen informatie aangeleverd over het bouwen buitendijks.


Jeugdzorg

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg. De gemeenten zouden jeugdzorg dichterbij, efficiënter en uiteindelijk ook goedkoper gaan regelen. Het tegenovergestelde gebeurde: het aantal zorgaanbieders is gestegen van 120 in 2014, naar zo’n 6.000 nu. En inmiddels ontvangt één op de tien Nederlandse kinderen een vorm van jeugdzorg. Kleinschaligheid dé toekomst is van de jeugdzorg. De afgelopen tien jaar is het aantal gezinshuizen dan ook explosief gegroeid. 

Zorgcowboys maken gretig misbruik van de jeugdzorgpot. Dit gaat ten koste van de degene die de zorg nodig heeft. Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) is het regionale samenwerkingsverband van de elf gemeenten in de regio IJsselland als het gaat om de uitvoering van de taken uit de Jeugdwet. Inkoop en contractmanagement zijn van enorm belang. Daarmee kunnen zorgverleners die niet aan de eisen voldoen, worden verwijderd.

 

Wij pleiten dan ook voor hoge eisen en een harde aanpak. Bovendien zal Hart voor Kampen aandacht blijven vragen voor de misbruik.

 

Kampereiland

Hart voor Kampen is voorstander van een andere wijze van beheer van ons prachtige Kampereiland. Wij willen meer in het besturen van de Stadserven door een ambtelijk directeur met rechtstreekse verantwoording naar college en gemeenteraad. De pachtregeling heeft daarom onze bijzondere aandacht.

 

In de commissievergadering Samenleven en Bestuur van 13 maart 2023 werd het uitvoeringsplan ‘light’ Kampereiland opiniërend besproken. De fractie van Hart van Kampen vroeg in deze vergadering aan de portefeuillehouder of hij uiterlijk in de raadsvergadering van april 2023 wilde komen met een voorstel voor een oplossing voor de bewoning van burgerwoningen. Daarbij werd aangekondigd dat als de portefeuillehouder niet met een raadsvoorstel zou komen, de fractie van Hart voor Kampen zelf met een voorstel zal komen, onder gebruikmaking van ambtelijke ondersteuning zoals bedoeld in artikel 33 van de gemeentewet.

 

De portefeuillehouder kwam niet met een voorstel. Daarop schreef Albert Holtland namens Hart voor Kampen het “Initiatief raadsvoorstel aangaande de in rekening te brengen retributie en hoe om te gaan met de van toepassing zijnde voorwaarden waaronder een retributierecht gerealiseerd kan worden bij burgerbewoning van de opstallen die in bezit zijn van de Stadserven” Dit voorstel werd met ambtelijke ondersteuning gerealiseerd. 

 

Aan de portefeuillehouder werden in dit voorstel kaders mee gegeven om die in te brengen in een te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Stadserven N.V.:

1. De rentmeester op te dragen om nieuwe algemene opstalvoorwaarden op te stellen voor burgerbewoning;

2. Voor het bovenstaande een zgn. “ingroeiplan” op te stellen zodat invoering geleidelijk kan plaatsvinden;

3. De rentmeester tevens te vragen inzichtelijk te maken wat de financiële consequenties zijn voor de Stadserven van de nieuwe opstalvoorwaarden (opstalrecht voor onbepaalde tijd) en de nieuwe methode van berekening van de retributie en de pachtvergoeding.

 

In de vergadering van juli werd het initiatiefvoorstel van Hart voor Kampen niet in behandeling genomen. Maar liefst zeven partijen (met uitzondering van D'66 en Hart voor Kampen) had middels een motie het college opgeroepen om verdere onderzoeken te doen na o.a. financiële consequenties van een aantal scenario's. 

 

Koekoekspolder

De Koekoekspolder is een prachtig tuinbouwgebied. Na de Tweede Wereldoorlog werd het aangewezen als tuinbouwgebied. Sindsdien nemen de kassen ca. 600 ha in beslag. De Koekoekspolder is daarmee een van grootste tuinbouwgebieden in Nederland. Er zijn heel veel familiebedrijven te vinden. Maar ook ondernemers 'van buitenaf' weten hun weg naar de Koekoekspolder te vinden.

 

Wij vinden het belangrijk dat de bedrijven in de Koekoekspolder verduurzamen. Denk aan de toepassing van aardwarmte. 

 

Kunst en cultuur

Kunst is de bewuste creatie van iets moois of betekenisvols met behulp van vaardigheid en verbeelding. Denk daarbij  aan schilderen, tekenen, grafiek, beeldhouwen. Bij moderne kunst moet je denken aan mediakunst, theater, dans, muziek en zang, fotografie, film, architectuur, literatuur en poëzie. Cultuur is alles wat de mens voorbrengt.

 

Kunst en cultuur komen voort uit de mens en zijn daarom in welke vorm dan ook een representatie van de mens. Het zet ons aan het denken, over onszelf en over de samenleving. Het draagt bij aan een beter sociaal milieu, betere omgangsvormen tussen mensen en beter begrip tussen culturen. Een leukere en betere samenleving zijn daarmee van grote toegevoegde waarde voor de samenleving.

 

Hart voor Kampen vindt dat de mate van subsidiëring in verhouding moet blijven met het aandeel van de inwoners dat er daadwerkelijk gebruik van maakt.

Laaggeletterdheid

Je bent als volwassene laaggeletterd, als je moeite hebt met lezen, schrijven en/of rekenen. Laaggeletterdheid is een belangrijke oorzaak van achterstand in de samenleving, die ervoor zorgt dat een beroep op maatschappelijke ondersteuning nodig is. Vaak heb je dan ook beperkte digitale vaardigheden. Niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen heeft gevolgen. Je vindt bijvoorbeeld minder snel een baan of hebt minder grip op je geldzaken. Een volwassene die laaggeletterd is, is geen analfabeet.

Kampen heeft in vergelijking met de rest van Nederland een groot aantal inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven. De gemeente Kampen wil de laaggeletterdheid terugdringen, want wie niet goed kan lezen en schrijven heeft een verhoogd risico om in de problemen te komen.

Hart voor Kampen kan dit alleen maar steunen en toejuichen.

 

 

Leesvaardigheid basisonderwijs

De Onderwijsinspectie meldt begin 2023 dat nog maar de helft van de Nederlandse kinderen de minimale leesvaardigheid heeft om mee te doen in de maatschappij. Slechts de helft van de kinderen haalt aan het eind van het basisonderwijs niveau 2F, dat hiervoor nodig is. ‘Het staat er beroerd voor’, kopt RTL Nieuws.

Hart voor Kampen wilde weten hoe het met de kinderen in de gemeente Kampen is gesteld en ging op onderzoek. Wij stelden hierover vragen aan de gemeente Kampen.

 

Gemeente Kampen: "Vanuit het onderwijsachterstandenbeleid financiert de gemeente de voor- en vroegschoolse educatie in de peuteropvang. Ook verlenen zij subsidie aan de bibliotheek voor de voorschools- en gezinsaanpak, zoals bijvoorbeeld de Boekstartochtenden, de Voorleesexpress en Boekstart in de kinderopvang. Tenslotte levert de gemeente een bijdrage aan dBOS (de Bibliotheek op School): alle basisscholen beschikken over een bibliotheek in de school. Dit schooljaar wordt een start gemaakt met dBOS op het vmbo waarbij het Ichthus College en het Almere College samenwerken en er op het VIA een bibliotheek gerealiseerd zal worden. De gemeente Kampen zet zich in voor een geletterde gemeente waarin iedereen de kans heeft zich te blijven ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij".

 

Landbouw (natuurinclusief)

Natuur inclusieve landbouw is een manier van boeren waarbij gewerkt wordt binnen de grenzen van de natuur. Boeren waardoor de biodiversiteit, de rijkdom aan planten en dieren, toeneemt. En de boer moet natuurlijk financieel goed rondkomen. Hoewel de invulling van het beleid rond landbouw en natuur is geen taak van de gemeente is, is Hart voor Kampen een voorstander van en pleitbezorger voor natuurinclusieve landbouw. Op die manier kan de boer met het beheer van zijn gronden een positieve bijdrage aan een gezonde(re) omgeving. Wij gaan ons daar de komende jaren verder voor inzetten.

 

Maaibeleid

 

 

Maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Het gaat bijvoorbeeld om: begeleiding en dagbesteding; ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten; een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis of opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn. Hart voor Kampen vindt het belangrijk dat mensen weten of en hoe ze in aanmerking komen voor de nodige zorg. Dus duidelijke taal en laagdrempelige toegang.

 

Mantelzorg

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners vallen hieronder. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. Mantelzorgers moeten extra aandacht, ondersteuning bij en waardering krijgen voor de getoonde inzet.

Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van de zorg, zodat mantelzorgers ook tijd hebben voor bijvoorbeeld werk, studie, gezin, familie, vrienden en ontspanning. Door respijtzorg kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor hun naaste langer volhouden. Respijtzorg is een vorm van mantelzorgondersteuning.

Hart voor Kampen vindt dat de gemeente moet de mogelijkheid van financiële ondersteuning via 'meedoen bonnen' of financiële bijdrage voor kinderen actiever bij de doelgroepen onder de aandacht brengen. Ook voor respijtzorg is dit van groot belang. 

 

Het steunpunt Mantelzorg bij Welzijn is wegbezuinigd. In juni 2023 heeft Hart voor Kampen een motie mede ingediend om te komen tot een vast aanspreekpunt binnen de gemeente waar mantelzorgers terecht kunnen met hun vragen. Daarnaast heeft onze fractie gepleit om ook de website van de gemeente aan te passen en daar een FAQ pagina op te nemen voor mantelzorgers.

 

Mantelzorgwaardering

In november 2022 vroeg Hart voor Kampen aandacht voor een e-mail van een inwoner uit Kampen. Betrokkene is ruim 5 jaar full-time mantelzorger in zijn gezin. Hij stuurde de aanvraag voor de mantelzorgwaardering enkele dagen te laat in. Hij had het bericht van de gemeente gemist in het plaatselijke weekblad. Hij vond dit niet eerlijk en mailde de gemeente: maar ook daar kreeg hij 0 op zijn rekest. Daarom vroeg hij ons om hulp. Hart voor Kampen stelde vragen over dit onderwerp.

 

Op 13 februari 2023 deelde het college van B&W mee dat het heeft besloten heeft de periode voor het aanvragen van een mantelzorgwaardering uit te breiden. Ook wordt de mantelzorgwaardering meer onder de aandacht gebracht. Tot nu toe kon de mantelzorgwaardering alleen in oktober worden aangevraagd. Het college stelt de gemeenteraad nu voor om de aanvraag het hele jaar mogelijk te maken. Niet meer dan terecht. Fantastisch nieuws.

 

Medische voorzieningen

Hart voor Kampen blijft zich sterk maken voor goede kleine medische voorzieningen in onze gemeente. Denk daarbij onder andere aan de bus voor het periodieke bevolkingsonderzoek naar borstkanker of een prik locatie voor corona.

 

Ons raadslid Piet Bergstra heeft zich sterk gemaakt voor de terugkeer van de bus voor het periodieke borstkankeronderzoek in Kampen. En met succes. Ook heeft Hart voor Kampen voor gezorgd dat er een extra prik locatie kwam in IJsselmuiden tijdens de corona periode.

 

Milieubewust

Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan duurzame of maatschappelijk verantwoorde aspecten belangrijk te vinden bij nieuwe aankopen. Met milieubewust willen we dat de keuzes in het productieproces zijn gemaakt met hoge inachtneming van effecten op het milieu, ten opzichte van het reguliere assortiment.

Hart voor Kampen is voorstander om recyclebare, herbruikbare, composteerbare of hernieuwbare materialen in te zetten, in plaats van materialen die dit niet zijn. Daar zullen ons daar voor inzetten.

 

Op 17 juli 2022 stelde Hart voor Kampen schriftelijke vragen om tijdens evenementen verplicht gebruik te gaan maken van recyclebare bekers. Het college antwoordde "dat in de vergunning en ontheffing zaI worden opgeroepen om gebruik te maken van recyclebare glazen. Dit gebruik zaI worden geëvalueerd en aan de hand daarvan bekeken worden of er nog aanscherping nodig is."

 

Ondermijning

Criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit effect heet ook wel ondermijning. Denk hierbij aan de sluipende bedreiging, omkoping en infiltratie binnen de (lokale) overheid en het bedrijfsleven, maar ook aan de innesteling van criminele fenomenen in buurten en woonwijken. Het is een maatschappelijk probleem wat ons allemaal raakt.

Wat Hart voor Kampen betreft is blijvende alertheid op zijn plaats, bij de politiek en bij inwoners. Wij zien graag onderzocht of de wet Bibob ook kan worden toegepast op andere bedrijven dan horeca gelegenheden.

 

Onderwijs

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Een leefbare samenleving kan niet zonder onderwijs op maat. Wij zijn van mening dat kinderopvang en scholen meer moeten gaan samenwerken. Dit biedt ook scholen in kleine kernen betere kansen om te overleven.

Hart voor Kampen maakt zich sterk voor divers basisonderwijs in de gemeente. Daarnaast vinden wij dat de verkeersveiligheid rond scholen een hoge prioriteit moet krijgen.

 

Ontbijt op school

Afgelopen najaar ging er een schok door Nederland toen bleek dat kinderen in ons rijke land zonder eten naar school gaan. Daarom benaderde Hart voor Kampen dit voorjaar, geheel willekeurig, 6 basisscholen in onze gemeente. De partij wilde weten of dit ook in Kampen voorkomt en of men zich zorgen maakt.

De verontwaardiging was groot, vrijwilligers gingen broodjes smeren en Den Haag maakte miljoenen vrij om kinderen eten te geven op school. Hoe groot is het probleem van armoede en slecht eten onder kinderen in Kampen? En wat vinden scholen ervan dat zij het nu op hun bordje krijgen? Goede voeding is belangrijk voor de concentratie en het plezier op school. 

Op zondag 29 januari besteedde Pointer uitgebreid aandacht aan het feit dat er kinderen zonder eten naar school gaan met de aflevering  Honger in de klas.  Kinderen zonder lunchpakketje krijgen tijdelijk eten op school. Hoe komt het dat dit nodig is in een rijk land als Nederland?

 

Bij zo’n reportage gaat het door merg en been. Hart voor Kampen wilde weten of dit probleem ook in Kampen voorkomt. Zij ging zelf op onderzoek uit en schreef verschillende scholen aan. Helaas blijken er ook in Kampen kinderen zonder ontbijt naar school te gaan. De eerste resultaten zijn inmiddels binnen en Hart voor Kampen heeft deze gedeeld met verantwoordelijk wethouder Van den Belt . De wethouder: “Het is natuurlijk niet alleen het feit dat een kind zonder ontbijt naar school komt maar ook het verhaal erachter verdient aandacht”. Hij was blij met de aangereikt informatie en zegde toe er werk van te gaan maken.

 

Ouderen, zelfstandig wonend en veiligheid

Langer thuis wonen is de wens van veel senioren. Ook de overheid stimuleert dit, mede omdat mensen in hun vertrouwde omgeving vaak gelukkiger zijn. Toch is het verstandig om stil te staan bij de nadelen die aan het langer thuis blijven wonen kunnen kleven. Voor veel alleenstaande ouderen is het bijvoorbeeld best lastig om niet te vereenzamen. Ouderen die zelfstandig wonen zijn regelmatig slachtoffer van criminelen.

Om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen, hebben ouderen een veilige, prettige woning nodig. Daarom is het belangrijk dat ouderen zelf -maar ook beleidsmakers- aandacht hebben voor: woningaanpassingen maar ook fysieke en sociale veiligheid. Daarbij valt te denken aan het voorkomen van brand, inbraak, valgevaar en vergroten van de sociale contacten (beschut wonen, hofjes, woonservicegebieden (sociale veiligheid). 

Wij vinden dat beleidsmakers extra aandacht moet hebben voor woningaanpassingen, fysieke en sociale veiligheid. 

 

Ouderen en eenzaamheid

Een aanzienlijk deel van de ouderen in Nederland voelt zich namelijk weleens eenzaam. Gemeente Kampen streeft er naar om de kansen op eenzaamheid te verkleinen en inwoners handvatten te bieden om eenzaamheid aan te pakken. Daarnaast wil de gemeente de aanpak van eenzaamheid monitoren. Dat gebeurd om te meten wat effectief is en zodat waar nodig bijgestuurd kan worden. Uiteindelijk wil Kampen een afname zien van eenzaamheidservaring onder de inwoners van onze gemeente. Zodat we een samenleving krijgen waarin alle inwoners, naar vermogen, mee kunnen doen.

De aanpak tegen eenzaamheid heeft op dit moment prioriteit binnen onze gemeente. Wij kunnen ons in die aanpak vinden.

Parkeren in Kampen

Steeds vaker worden er appartementen gebouwd in de binnenstad van Kampen op basis van een zgn. 0-vergunningregeling. Voor een woningbouwontwikkeling wordt een parkeerberekening gemaakt. Daarbij wordt het aandeel bewoner parkeren en het aandeel bezoeker parkeren berekend. Bij een 0-vergunningregeling verminderd de parkeernorm van het bewonersaandeel. Het betekent dat toekomstige bewoners geen parkeervergunning kunnen aanvragen.

 

50% van de Nederlandse bevolking heeft een auto. In Kampen zal dat geen uitzondering zijn. Omdat de bewoners geen vergunning krijgen zullen ze net buiten het vergunninghouder gebied.

 

Ook steeds meer parkeerplaatsen in de binnenstad verminderen of verdwijnen: de Nieuwe Markt (verdwijnen) of Meeuwenplein (-14).  Wordt dat gecompenseerd? En wat te denken van de komst van de Kogge naar Kampen? Met uitzondering van Hart voor Kampen is er geen enkele politieke partij die aandacht vraagt voor parkeren van bezoekers.

Sport

In het Kamper Leefstijlakkoord staan alle plannen om inwoners te ondersteunen bij een gezonde leefstijl. Op basis van dit akkoord werken de gemeente, sportaanbieders, verenigingen, scholen, gezondheidsinstellingen en bedrijven samen aan zes thema’s. Onlangs is het Kamper Sportakkoord daarin opgenomen. 

Sport verbindt en verbroedert. Het zorgt voor meer begrip en respect voor elkaar, en daarmee voor een beter evenwicht in de samenleving, wat we juist nu goed kunnen gebruiken. Deelnemen aan sport betekent vaak ook deelnemen aan de maatschappij. Hoe meer mensen deelnemen, hoe gezonder Nederland wordt. Dat vinden wij van enorm belang.  

Hart voor Kampen draagt de sport een warm hart toe. Kampen heeft vele mooie sportaccommodaties. Wij zullen ervoor waken dat die up-to-date blijven. 

 

Starterleningen

De vraag naar betaalbare woningen is groot. Er zijn maar weinig huizen beschikbaar. Gevolg: hoge prijzen en een grote concurrentie. Ondertussen kijken banken steeds strenger naar een hypotheekaanvraag, zeker als je een studieschuld hebt. Als starter dreig je hierdoor buiten de boot te vallen. Wij vinden dat een starter een eerlijker kans verdient. Voor zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw. Want het verplicht langer thuis moeten blijven wonen kan ook tot irritaties leiden.

Hart voor Kampen van mening dat gemeentelijke leningen voor starters op de woningmarkt moeten blijven worden gestimuleerd en uitgebreid.

 

Toerisme: meer aanlegsteigers

De gemeente Kampen willen een hartelijke Hanzestad zijn. Zij wil bezoekers inspireren en verrassen en inzetten op meer toerisme. We hebben niet alleen de honderden monumenten binnen onze stadsgrenzen of de IJsselkogge die op het punt staat naar Kampen te komen. Daarnaast neemt ook waterrecreatie een steeds grotere plaats in. Denk maar eens aan de vele rondvaartschepen die aanleggen. Of denk aan EuroParcs De IJssel Eilanden. Honderden huisjes aan het water waar de gasten zeker Kampen aan zullen doen.

 

Wij vinden dat binnen het toerisme er meer aandacht mag worden besteed aan de prachtige natuur rondom Kampen. Wij hebben al eerder aangegeven dat wij vinden dat er meer aanlegsteigers moeten komen voor de recreatievaart.  We blijven ons daar sterk voor maken. Toeristenbelasting is een vorm van doelbelasting. Wij zijn van mening dat de opbrengsten hiervan gebruikt moet worden voor het toerisme.

 

Transparantie

Mede dankzij de raadsleden van Hart voor Kampen is het verschijnsel 'achterkamertjespolitiek' de afgelopen jaren flink teruggedrongen. Wij zijn voor volstrekte openbaarheid. Daarom wordt, wat ons betreft, alleen nog bij hoge uitzondering vergadert achter gesloten deuren, bijvoorbeeld als het over personen gaat.

Een eerste voorbeeld van die transparantie was een openbaar verslag van de coalitie-onderhandelingen door informateur Remmelt de Boer in 2018. Deze werd in het openbaar gehouden waarbij alle partijen hun zegje konden doen. Albert Holtland, wilde zelfs al vanaf het begin van de coalitieonderhandelingen volledige openheid geven waarbij ook de pers zou kunnen aanschuiven. Niet alle partijen wilden dit of durfden dit aan maar er is een eerste stap gezet. Wij hopen bij de volgende onderhandelingen dit verder te kunnen uitbreiden.

 

Veiligheid 

De gemeente heeft de regie op het gebied van lokale veiligheid. Zij werkt samen met de politie, het Openbaar Ministerie, ondernemers en inwoners. Voor een goede sturing en coördinatie wordt iedere vier jaar door de gemeente een integraal veiligheidsplan opgesteld. Integrale Veiligheid is een zeer breed beleidsterrein en de wereld verandert, de samenleving verandert. De winkeldiefstallen in Kampen liggen hoger dan het landelijk gemiddelde. Kleine criminaliteit moet worden bestreden. Wij zijn van mening dat er ook altijd aangifte moet worden gedaan.  

Bij de inrichting van straatverlichting gaat de aandacht uit naar zowel veiligheid in het verkeer als naar sociale veiligheid. Een wijk moet wat ons betreft zoveel mogelijk worden ingericht volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Wij zijn van mening dat er goed overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, projectontwikkelaars, woningcorporaties en politie. Bezuiniging op verlichting mag wat ons betreft niet leiden tot onveilige situaties.

 

Verenigingen

Bijna de helft van de Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar zijn betrokken bij een vereniging, zo blijkt uit een enquête onder ruim 2.000 mensen. Het verenigingsleven hangt positief samen met het welzijn van Nederlanders. Verenigingsleden en andere betrokkenen zijn namelijk tevredener over hun sociale leven, voelen ze zich meer betrokken bij wat er in hun directe leefomgeving gebeurt en vinden de dingen die ze in hun leven doen meer de moeite waard. Daarom zijn verenigingen van groot belang. 

Ook Kampen heeft een rijk verenigingsleven. De vele sportverenigingen zijn daar het bewijs van. Er zijn veel vrijwilligers actief binnen die verenigingen. Zij zijn de spil waarom het draait. Zonder vrijwilligers geen verening.

Wij willen dat blijven stimuleren. Wat ons betreft mag ook het bedrijfsleven een zinvolle bijdragen leveren aan het functioneren van deze maatschappelijk belangrijke organisaties.

 

Werkgelegenheid

Werk is belangrijk voor mensen. Het biedt mensen meer dan alléén inkomen; het biedt kansen op zelfontplooiing, geeft mensen eigenwaarde en zorgt voor sociale contacten. Er staan er ook nu nog veel te veel mensen aan de kant. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen. Mensen moeten zelf kunnen bijdragen aan hun eigen toekomst. 

Er moet in Kampen een actief banenbeleid wordt gevoerd. De gezamenlijke inzet van gemeente, ondernemers, UWV en werkzoekende is daarvoor nodig.

Wij zullen er op toezien dat deze samenwerking geïntensiveerd wordt. Met name in recreatie en toerisme liggen kansen tot het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Maar ook voor bedrijven in tuinbouwsector, industrie en zeehaven liggen kansen voor uitbreiding.

 

Woonomgeving

Jouw woonomgeving is het gebied dat in de directe omgeving van je woning ligt. Je woning kan bijvoorbeeld aan een drukke straat liggen, of juist in een rustige laan of bij een industrieterrein. De woonomgeving is een factor die een sterke invloed heeft op de leefbaarheid en mede de prijs van een koopwoning bepaalt. Is je woonomgeving veilig? Er kunnen bv. drugs worden gedeald, de straatverlichting kan niet werken of je heb last van hangjongeren.

In hoeverre voel jij je betrokken bij de inrichting van je directe woonomgeving en bij de gemeente? Spelen gemeenten voldoende in op de vragen en behoeften van inwoners?

Hart voor Kampen vindt dat de gemeente de inwoners moet betrekken op alles wat in het woonomgeving gebeurd. In de moeten gemeenten vastleggen hoe ze bewoners inspraak willen geven op grote projecten in hun woonomgeving. Wij zijn een warm voorstander van bewonersparticipatie. 

 

Woonoverlast

Woonoverlast is in Nederland een serieus maatschappelijk probleem. Veel Nederlanders ervaren dagelijks meer dan toelaatbare overlast van hun directe buren, waaronder geluidsoverlast, overlast als gevolg van huisdieren, stankoverlast, problemen door drugs- en/of drankgebruik, agressief gedrag of intimidatie. Zeker aanhoudende overlast kan het woongenot en gevoel van veiligheid van bewoners ernstig bedreigen.

 

De aanpak is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, woningcorporaties, politie en buurtbewoners. Hart voor Kampen vraagt hier steeds weer aandacht voor.

 

Resultaat: Op 23 december 2022 stelde de fractie van Hart voor Kampen schriftelijke vragen over woonoverlast. De aanpak is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, woningcorporaties, politie en buurtbewoners maar de melding van overlast hoort thuis bij de gemeente. Gemeente Kampen bleek voor woonoverlast geen afzonderlijk proces ingericht te hebben. Ook waren er er nog geen beleidsregels opgenomen. De gemeente hoort een dossier op te bouwen en een plan van aanpak te maken. Met name voor de burgemeester is het cruciaal dat er een goed dossier wordt aangelegd zodat hij mogelijkheden heeft om op te kunnen treden. 

Echter, het aantal meldingen van overlast door inwoners bleek niet overkomen met die bij de politie bekend zijn (in het politiesysteem Basisvoorziening Handhaving - BVH). De politie gaf aan dat meldingen van woonoverlast bij de gemeente thuis horen en niet door politie worden genoteerd. Alleen als de politie daadwerkelijk op meldingen reageert en ter plekke gaat worden deze in het politiesysteem opgenomen. Daarnaast bleek ook dat er twee melding wel bij de politie bekend te zijn maar niet bij gemeente. Dat levert een vertekend beeld op.

 

 

Op 19 mei 2023 gaf burgemeester Sander de Rouwe aan, dat er nieuwe beleidsregels zijn vastgesteld om krachtig op te treden bij woonoverlast. De beleidsregels omvatten een duidelijke escalatieladder, waarin wordt beschreven hoe en onder welke omstandigheden (bestuurlijke) maatregelen worden genomen bij ernstige en herhaaldelijke gevallen van woonoverlast. Met de invoering van deze nieuwe beleidsregels en de samenwerking tussen alle betrokken partijen hoopt burgemeester De Rouwe een effectieve aanpak van woonoverlast te waarborgen en de leefbaarheid van Kampen te verbeteren.